Za przyjęciem ustawy było 417 posłów, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Swoją propozycję prezydent przedstawił pod koniec października ub.r. na posiedzeniu Rady. W styczniu projekt został skierowany do Sejmu. Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła, że jest to wykonanie ustawy o RDS z 2015 r., która zobowiązała Radę do oceny dotychczasowego funkcjonowania ustawy i zarekomendowania prezydentowi zmian w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy.

Według projektu, RDS uzyska prawo do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Dzięki temu strony reprezentowane w Radzie mają zyskać wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów rządowych, dotyczących warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, zasady partycypacji i solidarności społecznej oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych.

Głos doradczy – obok przedstawicieli prezydenta, prezesów NBP i GUS - ma zyskać przedstawiciel głównego inspektora pracy. Projekt zakłada także, że reprezentanci pracowników i pracodawców będą mogli podejmować uchwały również w drodze głosowania korespondencyjnego, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Projekt przewiduje, że strony pracowników i pracodawców będą mogły się zwracać do ministra finansów o interpretację ogólną w razie niejednolitego stosowania przepisów podatkowych.

Proponowana nowelizacja ma także dać Radzie prawo do występowania do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia parlamentowi informacji w sprawach istotnych dla zadań realizowanych przez Radę. Zmiany dotyczą również kompetencji do informowania Sejmu i Senatu o działalności Rady. Obok sprawozdania z działalności RDS w roku poprzednim miałaby być przedstawiana także informacja o działalności Rady za okres kadencji jej przewodniczącego.

Jednym z założeń projektu jest usprawnienie dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. Mają temu służyć propozycje zwiększające kompetencje Rady, wzmacniające ją organizacyjnie i doprecyzowujące kompetencje i procedury wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Kancelaria prezydenta podkreśliła, że podstawą projektu były propozycje zgłaszane przez przedstawicieli stron reprezentowanych w RDS i znalazły się w nim tylko rozwiązania zaakceptowane przez wszystkie strony.

Powołana ustawą z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy, ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. Obecnie przewodniczącą RDS jest szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. (PAP)

autor: Paweł Żebrowski