Posłowie będą głosować nad projektem budżetu na 2018 r. Projekt zakłada, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.

Dochody państwa mają wynieść 355,7 mld zł, a wydatki 397,2 mld zł. W projekcie założono deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Rząd przewiduje wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.

Sejmowa komisja finansów publicznych w środę rozpatrzyła 130 poprawek do budżetu na 2018 r. Uznanie zyskały m.in. poprawki, które jako źródło finansowania wskazywały rezerwę celową na finansowanie EXPO w Łodzi, które jednak nie odbędzie się w Łodzi - w listopadzie ub.r. zdecydowano, że wystawa będzie miała miejsce w Buenos Aires. Poprawki obejmują przeznaczenie na różne cele regionalne ponad 84 mln zł, z 360 mln zł zabezpieczonych przez rząd na ten cel.

Poparcie komisji uzyskała poprawka - złożona ponad politycznymi podziałami, przez przedstawicieli wszystkich klubów - która przewiduje przeznaczenie 1,2 mln zł na na utworzenie nowej rezerwy związanej z powstaniem Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.

Wśród przyjętych przez komisję poprawek znalazła się m.in. ta, która przewiduje zwiększenie o prawie 95 mln zł tegorocznej rezerwy ogólnej. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze zmniejszenia budżetów niektórych instytucji, które same planują swoje budżety, czyli np. kancelarii: Senatu, Prezydenta RP czy instytucji sądowych lub rzeczników.

Jednocześnie komisja przyjęła poprawkę zwiększającą wydatki Kancelarii Sejmu o prawie 13 mln zł. Związane to jest z nowymi zadaniami Kancelarii Sejmu dotyczącymi utrzymania Straży Marszałkowskiej i sejmowej gastronomii.

Izba będzie też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt autorstwa Ministerstwa Energii zawiera regulacje, mające wspierać rozwój rynku i infrastruktury paliw alternatywnych oraz innowacyjnych form transportu.

Projekt przewiduje system zachęt, m.in. zniesienie akcyzy na samochody elektryczne, zwolnienie ich z opłat za parkowanie, większe odpisy amortyzacyjne dla firm, ale także możliwość tworzenia przez samorządy stref czystego transportu, do których wjazd samochodem z tradycyjnym napędem będzie płatny. Zakłada też m.in. budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co ma pozwolić na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami. Planuje się, że do końca 2020 r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG (sprężonego gazu).