Skaldawski jest absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do tej pory obejmował stanowisko z-cy dyrektora NID w pionie dokumentacji i zarządzania wiedzą o zabytkach. Zawodowo specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach i ich wartościach. Jest autorem i współautorem książek i artykułów dotyczących zarządzania i ochrony dziedzictwa oraz współautorem Krajowego Programu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Skaldawski uczestniczył w pracach nad założeniami i treścią Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-17. Od 2001 r. jest zawodowo związany z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, najpierw w Ośrodku Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, a następnie w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków oraz w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją kultury, stanowiącą zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. NID jest promotorem polskiego dziedzictwa w Polsce i na świecie. Instytut współpracuje z wieloma międzynarodowymi instytucjami działającymi na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa, w tym m.in. z UNESCO, English Heritage czy European Heritage Heads Forum. Ponadto Narodowy Instytut Dziedzictwa koordynuje realizację procesu uznania zabytku za Pomnik Historii oraz prowadzi działania mające na celu wypromowania go jako silnej marki.

Do zadań Instytutu należy również gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków. Ponadto NID wydaje ekspertyzy i opinie dotyczące działań podejmowanych przy zabytkach, monitoruje i analizuje zagrożenia dla dziedzictwa oraz wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także prowadzi ewidencję badań archeologicznych.(PAP)

autor: Marek Sławiński