Według analityków CBOS, opinie na temat ogólnej sytuacji w kraju są na tym samym poziomie, co wartości notowane we wrześniu.

Analitycy zaznaczają, że grudniowe badanie zostało przeprowadzone przed dymisją Beaty Szydło ze stanowiska premiera i powierzeniem misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiego. Wpływ tych wydarzeń na nastroje społeczne będzie możliwy do zaobserwowania dopiero w przyszłym miesiącu.

Kierunek rozwoju sytuacji w Polsce częściej dobrze oceniają mężczyźni niż kobiety. Z kolei złe oceny można relatywnie częściej zauważyć wśród mieszkańców miast oraz badanych nieuczestniczących w praktykach religijnych. Opinie w tej kwestii wyraźnie różnicują deklarowane poglądy polityczne: ankietowani o poglądach lewicowych i centrowych zdecydowanie częściej źle oceniają kierunek rozwoju sytuacji w kraju, niż respondenci deklarujący poglądy prawicowe.

Na poziomie podobnym do listopadowego badania utrzymują się oceny sytuacji politycznej. Wprawdzie do 31 proc. zmalał odsetek respondentów twierdzących, że sytuacja polityczna jest przeciętna (spadek o 4 proc.), ale zarówno odsetek osób sądzących, że jest ona dobra (23 proc.), jak i tych, które uważają, że jest zła (38 proc.), wzrósł minimalnie (odpowiednio o 1 proc. i 2 proc.).

Po listopadowym pogorszeniu ponownie poprawiły się oceny sytuacji gospodarczej. Obecnie za dobrą uznaje ją 51 proc. badanych (wzrost o 4 proc.), za złą - 11 proc. (spadek o 2 proc.), a jedna trzecia respondentów (32 proc.) określa ją jako przeciętną. Mimo poprawy wciąż są to oceny słabsze niż we wrześniu i październiku (odpowiednio 52 proc. i 53 proc.).

Oceny poziomu życia badanych i ich rodzin pozostają praktycznie takie same jak w ubiegłym miesiącu. Nadal trzy piąte respondentów (59 proc.) uznaje go za dobry, ponad jedna trzecia (37 proc.) uważa, że jest on przeciętny, a tylko 4 proc. wyraża niezadowolenie.

Nieco poprawiły się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. O 2 pkt. proc. (do 57 proc.) wzrósł odsetek respondentów wyrażających satysfakcję z sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego, zarazem o tyle samo zmniejszył się odsetek tych, którzy uznają ją za przeciętną (do 36 proc.). Tak jak przed miesiącem osoby niezadowolone ze swojej sytuacji finansowej stanowią 7 proc. ogółu badanych.

Od kilku miesięcy oceny sytuacji w zakładach pracy utrzymują się na zbliżonym poziomie. Obecnie dwie trzecie zatrudnionych (67 proc.) uznaje ją za dobrą, 10 proc. określa jako złą, a 21 proc. – jako przeciętną.

Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące ogólnej sytuacji w kraju, pozostały na poziomie z listopada. Nadal 30 proc. badanych spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce się poprawi, 41 proc. przewiduje, że się nie zmieni, a 22 proc. – że ulegnie pogorszeniu.

Na początku grudnia można zaobserwować dalsze niewielkie pogorszenie się prognoz sytuacji politycznej. W porównaniu z poprzednim miesiącem o 2 punkty proc. zmalał odsetek badanych spodziewających się jej poprawy (do 20 proc.), a o 1 punkt (do 46 proc.) – odsetek sądzących, że się ona nie zmieni. Odsetek respondentów przewidujących pogorszenie (22 proc.) nie uległ zmianie.

W niewielkim stopniu zmieniły się także przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej w kraju. Obecnie 35 proc. badanych (spadek o 3 punkty proc. w stosunku do listopada) spodziewa się poprawy, 43 proc. (spadek o 1 punkt proc.) – utrzymania obecnego stanu gospodarki, a 12 proc. (wzrost o 1 punkt proc.) – pogorszenia.

Po listopadowym spadku nieco poprawiły się przewidywania dotyczące poziomu życia respondentów i ich rodzin. Obecnie jedna czwarta (25 proc., wzrost o 3 punkty proc.) ma nadzieję na poprawę. Nadal większość badanych (56 proc., spadek o 4 punkty proc.) przewiduje, że za rok będzie im się żyło tak samo jak obecnie, a 11 proc. obawia się obniżenia poziomu życia.

Nieco polepszyły się także prognozy warunków materialnych gospodarstw domowych. Większość ankietowanych (65 proc., spadek o 5 punktów proc.) spodziewa się, że ich warunki materialne pozostaną bez zmian. Poprawy oczekuje co czwarty respondent (26 proc., wzrost o 4 punkty proc.), a co jedenasty (9 proc.) obawia się pogorszenia.

Po listopadowym spadku przewidywania dotyczące sytuacji w zakładach pracy powróciły do poziomu z października. Obecnie 29 proc. pracujących (wzrost o 4 punkty proc.) spodziewa się poprawy, 8 proc. – pogorszenia, natomiast większość (56 proc., spadek o 5 punktów proc.) jest przekonana, że nie nastąpią istotne zmiany.

"Co prawda, w grudniu zaobserwowaliśmy dalsze pogorszenie się prognoz dotyczących sytuacji politycznej i gospodarczej, ale zarówno w ocenach sytuacji, jak i w przewidywaniach dotyczących innych kwestii listopadowy spadek okazał się chwilowy. Obecnie wartości większości wskaźników sytuują się na podobnym poziomie jak w ostatnich miesiącach" - czytamy w komentarzu CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), w dniach 1–7 grudnia 2017 roku, na liczącej 925 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.