Odmowa wydania przez państwo członkowskie jednemu ze swoich obywateli, oprócz paszportu, dowodu tożsamości mogącego stanowić dokument podróży tylko dlatego, że ta osoba zamieszkuje w innym państwie członkowskim, jest sprzeczna z prawem Unii - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

"Odmowa ta ogranicza prawo do swobodnego przemieszczania się w ramach Unii, stanowiąc odmienne traktowanie obywateli zamieszkałych za granicą i posiadających miejsce zamieszkania w tym państwie członkowskim" - uzasadnił TSUE.