Sąd UE w Luksemburgu w środę stwierdził częściową nieważność decyzji KE z 2009 r., nakładającej na Intel grzywnę w wysokości 1,06 mld euro za wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku do zwalczania konkurencji.

Decyzją z 13 maja 2009 r. Komisja Europejska nałożyła na Intel, kalifornijskiego producenta mikroprocesorów, grzywnę w wysokości 1,06 mld euro za nadużywanie pozycji dominującej na światowym rynku w okresie od października 2002 r. do grudnia 2007 r. poprzez wdrożenie strategii, mającej na celu wykluczenie konkurentów.

Zdaniem Komisji nadużycie polegało na stosowaniu m.in. rabatów warunkowych w odniesieniu do czterech strategicznych producentów sprzętu informatycznego (Dell, Lenovo, Hewlett-Packard i NEC), pod warunkiem że będą oni kupować u Intela całość lub prawie całość potrzebnych im procesorów x86.

Dodatkowo, Intel dokonywał wypłat na rzecz europejskiego dystrybutora urządzeń elektronicznych (Media-Saturn-Holding), pod warunkiem że ten będzie sprzedawał wyłącznie komputery wyposażone w procesory x86 produkcji Intel.

Owe rabaty i wypłaty zapewniały lojalność czterech producentów sprzętu informatycznego oraz Media-Saturn i tym samym istotnie zmniejszały zdolność konkurentów Intel do operowania na rynku. Antykonkurencyjne zachowanie Intel przyczyniło się zatem do ograniczenia wyboru, przysługującego konsumentom oraz do zmniejszenia motywacji do innowacji - przekonywała Komisja.

W pierwszym procesie Sąd UE (utworzony w 1989 r. dla odciążenia TSUE w niektórych sprawach) wyrokiem z dnia 12 czerwca 2014 r. oddalił w całości skargę wniesioną przez Intel na decyzję Komisji. Korporacja odwołała się jednak do Trybunału Sprawiedliwości UE, a ten 3 lata później przekazał sprawę Sądowi do ponownego rozpoznania.

W ogłoszonym w środę wyroku sędziowie uznali, że "przeprowadzona przez Komisję analiza jest niekompletna i nie pozwala w żadnym razie wykazać w sposób wystarczający pod względem prawnym, iż sporne rabaty były w stanie lub mogły wywołać antykonkurencyjne skutki, wobec czego Sąd stwierdził nieważność decyzji w zakresie, w jakim Komisja uznaje w niej, że owe praktyki stanowią nadużycie w rozumieniu art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. (...) W konsekwencji Sąd stwierdził nieważność całego artykułu zaskarżonej decyzji, w którym Komisja nakłada na

Intel grzywnę w wysokości 1,06 mld euro z tytułu stwierdzonego naruszenia".

Artur Ciechanowicz (PAP)