Podstawa prawna: W ramach toczącego się międzynarodowego postępowania arbitrażowego (Roszczenie) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Traktatu Karty Energetycznej (TKE) oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej Australia-Polska (BIT) (łącznie zwane Traktatami), Spółka złożyła pozew w postępowaniu arbitrażowym z tytułu BIT, w którym domaga się odszkodowania w wysokości 806 mln GBP (równowartość 1,5 mld AUD lub 4,2 mld PLN), oszacowanego przez zewnętrznych ekspertów ds. wysokości roszczeń wynajętych przez spółkę Prairie.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

·Roszczenie odszkodowawcze przeciwko Polsce zostało złożone do Trybunału w ramach arbitrażu z tytułu BIT w wysokości 806 mln GBP (1,5 mld AUD/ 4,2 mld PLN), co obejmuje wycenę wartości szkód i utraconych przez spółkę Prairie zysków związanych z kopalniami JKM i Dębieńsko, a także naliczone odsetki związane z ewentualnymi odszkodowaniami.

Reklama

·Roszczenie przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na podstawie TKE, jak i BIT jest kontynuowane:

➢Spółka Prairie twierdzi, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z Traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki kopalń Jan Karski i Dębieńsko w Polsce.

Reklama

➢Działania Rzeczpospolitej Polskiej pozbawiły spółkę Prairie całej wartości jej inwestycji w Polsce.

·Roszczenie Spółki przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej jest dochodzone w oparciu o ustalone i egzekwowalne ramy prawne, a obie strony zgodziły się na zastosowanie w postępowaniu zasad Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).

·Spółka dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na prowadzenie sprawy w związku z Roszczeniem wskutek zawarcia umowy o finansowaniu postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD, z której środki są obecnie pobierane na pokrycie kosztów prawnych, sądowych i kosztów ekspertów zewnętrznych oraz określonych kosztów operacyjnych związanych z Roszczeniem.

Dyrektor generalny spółki Prairie, Ben Stoikovich, skomentował: "Sprawa toczy się w szybkim tempie, a Spółka złożyła już pozew w postępowaniu arbitrażowym z tytułu BIT, który zawierał wycenę szkód przygotowaną przez zewnętrznych ekspertów ds. wysokości roszczeń. Odszkodowanie, którego domaga się Spółka, opiewa na kwotę 806 mln GBP. W dochodzeniu Roszczenia kierownictwo spółki Prairie współpracuje z radcami prawnymi i szeregiem ekspertów zewnętrznych".

PODSTAWA ROSZCZENIA

Roszczenie Spółki przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej jest dochodzone w oparciu o ustalone i egzekwowalne ramy prawne, przy czym spółka Prairie i Polska zgodziły się na zastosowanie w tym postępowaniu zasad UNCITRAL.

Utworzono dwa trybunały ds. roszczeń w ramach BIT i TKE, a oba roszczenia zostały zarejestrowane w Stałym Sądzie Arbitrażowym w Hadze. Postępowanie w sprawie roszczeń wynikających z BIT i TKE toczy się w szybkim tempie, a obecnie Spółka złożyła w Trybunale pozew o odszkodowanie przeciwko Polsce w wysokości 806 mln GBP (1,5 mld AUD/ 4,2 mld PLN), co obejmuje wycenę wartości szkód i utraconych przez spółkę Prairie zysków związanych z kopalniami JKM i Dębieńsko, a także naliczone odsetki związane z ewentualnymi odszkodowaniami. Roszczenie odszkodowawcze zostało wycenione przez zewnętrznych ekspertów ds. wysokości roszczeń wynajętych przez spółkę Prairie specjalnie dla celów Roszczenia.

W lipcu 2020 r. Spółka ogłosiła, że zawarła umowę LFA na kwotę 12,3 mln USD z Litigation Capital Management (LCM). Kredyt jest obecnie uruchamiany w celu pokrycia kosztów prawnych, sądowych i kosztów ekspertyz zewnętrznych oraz określonych kosztów operacyjnych związanych z Roszczeniem.

We wrześniu 2020 r. spółka Prairie ogłosiła, że formalnie rozpoczęła postępowanie w sprawie Roszczenia poprzez doręczenie Zawiadomienia o Arbitrażu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

W sporze spółka Prairie zarzuca, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących Traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki kopalń Jan Karski i Dębieńsko w Polsce, co skutecznie pozbawia spółkę Prairie całej wartości jej inwestycji w Polsce.

W lutym 2019 r. spółka Prairie formalnie powiadomiła Rząd RP, że istnieje spór inwestycyjny między spółką Prairie a Rządem RP. W zawiadomieniu spółka Prairie wezwała Rząd RP do niezwłocznego podjęcia negocjacji w celu polubownego rozwiązania sporu i wskazała na prawo spółki Prairie do poddania sporu międzynarodowemu arbitrażowi w przypadku, gdyby spór nie został rozwiązany polubownie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie doszło do polubownego rozstrzygnięcia sporu, ponieważ Rząd RP odmówił udziału w rozmowach dotyczących sporu, w związku z czym Spółka kontynuowała dotychczas postępowanie w sprawie Roszczenia, jak opisano powyżej.

Spór inwestycyjny spółki Prairie z Rzeczpospolitą Polską nie jest wyjątkiem, przy czym międzynarodowe media szeroko informują, że środowisko polityczne i klimat inwestycyjny w Polsce uległy pogorszeniu od czasu zmiany rządu w 2015 r. Efektem tego jest rosnąca liczba międzynarodowych roszczeń arbitrażowych kierowanych przeciwko Polsce w sektorach surowców naturalnych i energii, w których roszczenia odszkodowawcze wynoszą od 120 mln USD do ponad 1,3 mld USD, obejmujących między innymi spółki Bluegas NRG Holding (gaz), Lumina Copper (miedź) i InvEnergy (farmy wiatrowe).

Tłumaczenie: Niniejszy komunikat został przetłumaczony na język polski z oryginału w języku angielskim. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem na język polski a oryginałem w języku angielskim, rozstrzygające znaczenie ma oryginał w języku angielskim.