Depenalizacja aborcji i wsparcie dla odbiorców energii – to tylko niektóre ze spraw, którymi mają zająć się posłowie podczas pierwszych lipcowych obrad. W czwartek, 11 lipca rozpocznie się kolejne emocjonujące posiedzenie Sejmu X kadencji. Czym jeszcze zajmą się posłowie? Co będzie się działo w tym tygodniu na Wiejskiej?

Kiedy odbędą się najbliższe obrady Sejmu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że najbliższe obrady rozpoczną się w czwartek, 11 lipca 2024 r. Będzie to 15. posiedzenie Sejmu X kadencji. Zaplanowano je na dwa sejmowe dni. Posłowie spotkają się 11 i 12 lipca 2024 r. Obrady rozpoczną się w czwartek, 11 lipca, o godzinie 10:00. Będzie to przedostatnie wakacyjne posiedzenie Sejmu.

Depenalizacja aborcji

W sejmowym harmonogramie 15. posiedzenia Sejmu znalazł się poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, którego współautorką jest posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Nowela dotyczy zmiany art. 152 Kodeksu karnego i zakłada częściową dekryminalizację i depenalizację przerywania ciąży za zgodą ciężarnej. Proponowane zmiany, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, mają "zapewnić realizację zasad w życiu społecznym wynikających z Konstytucji. W szczególności chodzi o prawo do samostanowienia (art. 47 Konstytucji RP) i ochrony zdrowia (art. 68 Konstytucji RP) nierozerwalnie związanego z przyrodzoną godnością ludzką (art. 30 Konstytucji RP)".

Nowelizacja ustaw wspierających odbiorców energii

W planach 15. posiedzenia Sejmu jest m.in. pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w nowelizacji rozwiązania, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, "zapewnią w całym 2024 r. ochronę szerokiej grupy beneficjentów przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy zdolnością finansową tych odbiorców, cenami nośników energii na rynkach a łącznymi kosztami systemu wsparcia obciążającymi budżet państwa".

Jaki jest plan 15. posiedzenia Sejmu RP?

Porządek obrad 15. posiedzenia Sejmu RP przedstawia się następująco:

 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 176 i 477) – sprawozdawca poseł Anna Maria Żukowska,
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1990 r., zawartego dnia 27 czerwca 2023 r. i 18 lipca 2023 r. (druki nr 294 i 476) – sprawozdawca poseł Anna Wojciechowska,
 • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk nr 494) – uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej,
 • pytania i informacje w sprawach bieżących.

O kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje, bezpośrednio przed posiedzeniem, Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

Czym jeszcze zajmą się posłowie podczas 15. posiedzenia Sejmu?

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP, porządek dzienny 15. posiedzenia Sejmu może zostać uzupełniony o:

 • Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 423),
 • Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 424),
 • Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa (druki nr 471 i 471-A),
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Prokuratora Krajowego z dnia 19 czerwca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego,
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 378).

Ponadto:

 • rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań Policji podczas protestów rolników, leśników i myśliwych przed Sejmem RP w dniu 6 marca 2024 r.,
 • rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 • rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 481),
 • rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu państwa dla rodziców powracających na rynek pracy,
 • rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 324).