Do 17 czerwca br. można wnosić protesty przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego; we wtorek do Sądu Najwyższego trafiły już pierwsze z takich protestów - poinformował zastępca rzecznika prasowego SN Piotr Falkowski. Prawo wniesienia protestu wyborczego przysługuje wyborcom, pełnomocnikom wyborczym oraz przewodniczącym właściwej komisji wyborczej.

Zgodnie z przepisami protesty przeciwko ważności wyborów do PE wnosi się do Sądu Najwyższego na piśmie w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

Obwieszczenie PKW o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw w poniedziałek po południu. "W związku z powyższym otworzył się siedmiodniowy termin, w którym można wnieść do SN protest przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego" - zaznaczono na stronie SN.

Termin wniesienia protestu

Jak podkreślono, termin ten upływa w poniedziałek 17 czerwca br. i będzie to ostatni dzień, kiedy można wnieść taki protest. Jak powiedział Falkowski we wtorek do SN wpłynęły już dwa takie protesty.

Prawo wniesienia protestu wyborczego

Prawo wniesienia protestu wyborczego przysługuje wyborcom, pełnomocnikom wyborczym oraz przewodniczącym właściwej komisji wyborczej. "Nie ma możliwości wniesienia protestu przez inny podmiot np. spółkę, fundację, związek, itd. Skarżący nie mają obowiązku ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcy prawnego, mogą wnieść protest osobiście" - informował już wcześniej SN.

"Protest musi być wniesiony na piśmie. Niedopuszczalne jest wniesienie protestu wyborczego w formie innej niż pisemna, czyli na przykład przez faks, e-mail, ePUAP" - podkreślał SN.

Protest powinien zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego protest z podaniem jego adresu i numeru PESEL; oznaczenie, w którym z obwodów do głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego w spisie wyborców było umieszczone imię i nazwisko wnoszącego protest; oznaczenie pełnomocnika - jeśli został ustanowiony - wraz ze wskazaniem jego adresu, i dokument pełnomocnictwa; wniosek o stwierdzenie nieważności wyborów lub wyboru posła; zarzuty; przedstawienie dowodów, na których oparto zarzuty; uzasadnienie tych zarzutów, a także własnoręczny podpis skarżącego lub jego pełnomocnika.

Szczegółowe informacje o wymogach, które musi spełniać protest wyborczy, zamieszczone są na stronie internetowej SN.

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozstrzyga o ważności wyborów do PE po rozpoznaniu wszystkich protestów nie później niż w 90. dniu po dniu wyborów.

Autor: Marcin Jabłoński