W 26 miejscach w powiecie hajnowskim i jednym w powiecie białostockim na Podlasiu zostanie wprowadzony zakaz przebywania w strefie nadgranicznej, przylegającej do granicy z Białorusią; zakaz ma być wprowadzony od 4 czerwca na 90 dni - przewiduje projekt MSWiA, który w środę trafił do uzgodnień.

Projekt zakazu przebywania w strefie nadgranicznej z Białorusią

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Wykaz miejscowości objętych zakazem w strefie nadgranicznej

Obszar obowiązywania zakazu został określony w wykazie, który załączono do projektu rozporządzenia. Obejmuje on 26 obrębów ewidencyjnych w powiecie hajnowskim, w województwie podlaskim oraz jeden obręb ewidencyjny w powiecie białostockim.

W gminie Czeremcha chodzi o jedenaście miejscowości: Bobrówka, Zubacze, Piszczatka, Berezyszcze, Stawiszcze, Połowce, Wólka Terechowska, Kuzawa, Opaka Duża oraz Pohulanka.

W gminie Kleszczele wykaz wymianie cztery miejscowości objęte zakazem przebywania w strefie nadgranicznej: Dobrowoda, Kuraszewo, Policzna, Biała Straż. Natomiast w gminie Dubicze Cerkiewne - sześć miejscowości: Wojnówka, Starzyna, Górny Gród, Klakowo, Krugłe i Wygon.

Specyficzne granice zakazu dla wybranych miejscowości

W przypadku miejscowości Wierzchowskie, gmina Hajnówka, zakaz dotyczy przebywania na obszarze położonym "od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do linii wyznaczonej przez następujące punkty: przecięcie Trybu Wapiennego z Trybem Zanowińskim, przecięcie Trybu Wapiennego z Trybem Ćwirkowsim, przecięcie Trybu Ćwirkowskiego z Trybem Olemburskim, styk Trybu Olemburskiego z rzeką Leśną Prawą, dalej przecięcie Trybu Olemburskiego z linią rozgraniczającą obręby Wierzchowskie i Podolany.

W wykazie jest również wskazana miejscowość Podolany w gminie Białowieża. "Zakaz przebywania dotyczy obszaru położonego od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do linii wyznaczonej przez następujące punkty: przecięcie Trybu Olemburskiego z linią rozgraniczającą obręby Wierzchowskie i Podolany, przecięcie Trybu Olemburskiego z Trybem Zwierzynieckim, przecięcie Trybu Zwierzynieckiego z Trybem Jagiellońskim, przecięcie Trybu Jagiellońskiego z drogą Królewską, dalej do punktu załamania granicy obrębów ewidencyjnych Podolany i Białowieża w pobliżu przecięcia się drogi Stoczek z rzeką Narewka" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

W przypadku miejscowości Zastawa Krzyże w gminie Białowieża "zakaz przebywania dotyczy obszaru położonego od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do rzeki Narewka (z wyłączeniem granic administracyjnych m. Białowieża).

Zakaz w innych miejscowościach i szczegóły dotyczące szerokości strefy

Z kolei "zakaz przebywania dotyczy obszaru o szerokości 1 km położonego od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na południe od linii kolejowej relacji Siemianówka – Świsłocz" dotyczy miejscowości Brzezina gminie Michałowo w powiecie białostockim.

Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej dotyczy również trzech miejscowości - Gruszki, Stare Masiewo i Masiewo Nowe w gminie Narewka.

Termin obowiązywania czasowego zakazu i informacje o strefie buforowej

Czasowy zakaz przebywania ma obowiązywać przez 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, co ma nastąpić 4 czerwca.

W środę premier Donald Tusk, który odwiedził funkcjonariuszy i żołnierzy na Podlasiu, zapowiedział, że w związku z obecną sytuacją na granicy z Białorusią przywrócona zostanie tam strefa buforowa o szerokości "mniej więcej 200 metrów". Tego samego dnia wiceszef MSWiA Czesław Mroczek powiedział PAP, że strefa buforowa zostanie wprowadzona rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Podstawy prawne wprowadzenia zakazu przez ministra spraw wewnętrznych

Zgodnie z ustawą o ochronie granicy państwowej w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w strefie nadgranicznej w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, lub mienia, wynikającym z przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom prawa lub podejmowania prób takiego przekraczania, lub uzasadnionym ryzykiem popełniania innych czynów zabronionych, może być wprowadzony czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej. Zakaz na określonym obszarze wprowadza w drodze rozporządzenia minister spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej.(PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ jann/ lm/