17 maja odbędą się pisemne egzaminy maturalne z geografii i z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego oraz litewskiego.

Matury 2024 odbywają się w dwóch formułach. W nowej przystępują do nich tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Abiturienci z wcześniejszych roczników w większości zdają maturę w starej formule.

Matura 2024 z geografii

Geografia należy do grupy przedmiotów do wyboru – zdają je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

Chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowało 63,8 tys. abiturientów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Geografia jest na trzecim miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez absolwentów zdających w nowej formule. Chce ją zdawać 23,5 proc. z nich.

Egzamin z geografii rozpocznie się o godz. 9.00, potrwa 180 minut.

Matura 2024 z języka narodowego

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych egzaminem obowiązkowym na poziomie podstawowym. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym.

Egzamin pisemny z języka białoruskiego na poziomie podstawowym ma zdawać w tym roku 90 abiturientów, z ukraińskiego na poziomie podstawowym – 40 abiturientów, a z litewskiego na poziomie podstawowym – 31 abiturientów.

Egzaminy z języków mniejszości narodowych rozpoczną się o godz. 14.00 i potrwają 210 minut.

Egzaminy pisemne z języków mniejszości na poziomie rozszerzonym przeprowadzone zostaną w 20 maja po południu.

Egzaminy obowiązkowe na maturze 2024

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować dodwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści mają też obowiązek przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym złożyło 37,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 31 proc., trzy egzaminy – 24 proc., cztery egzaminy – 5 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc. Żadnego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie będzie zdawać 2,2 proc. absolwentów.

Wśród tegorocznych maturzystów – podobnie jak w latach ubiegłych – najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim – geografia.