Już dzisiaj o godzinie 09:00 uczniowie zmierzą się z egzaminem ósmoklasisty z matematyki. Ile będzie trwał egzamin i jak będzie wyglądał? Oto najważniejsze informacje.

W tym roku, po raz szósty, odbędzie się egzamin ósmoklasisty, który został wprowadzony w 2019 roku w ramach reformy edukacji, likwidującej gimnazja i przywracającej 8-letnią szkołę podstawową. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla uczniów kończących szkołę podstawową i różni się od matury tym, że nie można go nie zdać.

Wyniki egzaminu są wyrażane w punktach, które mają znaczenie podczas procesu rekrutacji, lecz nie ma ustalonego minimalnego wyniku. Egzamin ósmoklasisty dotyczy uczniów ósmych klas szkół podstawowych, uczniów szkół artystycznych prowadzących program ogólny na poziomie szkoły podstawowej oraz dorosłych uczących się w szkołach podstawowych.

Kiedy egzaminy ósmoklasisty w 2024 roku?

Według harmonogramu na rok 2024 ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, główne daty egzaminów ósmoklasisty w tym roku są następujące:

 • 14 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,
 • 15 maja (środa) - egzamin z matematyki,
 • 16 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego).

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy z powodów losowych, po ich udokumentowaniu (na przykład zaświadczeniem lekarskim), nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, napiszą go w terminie dodatkowym. Komisja ustaliła, że egzaminy dodatkowe odbędą się w drugim tygodniu czerwca 2024 roku:

 • 10 czerwca (poniedziałek) - egzamin z języka polskiego,
 • 11 czerwca (wtorek) - egzamin z matematyki,
 • 12 czerwca (środa) - egzamin z języka obcego nowożytnego.

Ile trwają egzaminy ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki - 100 minut, natomiast z języka obcego nowożytnego - 90 minut. Niektórym uczniom przyznaje się dodatkowy czas na egzaminach, wynoszący odpowiednio 180 (język polski), 150 (matematyka) i 135 minut (język obcy).

Tego rodzaju wsparcie jest skierowane do uczniów z różnymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia. Prawo do dodatkowego czasu przysługuje również uczniom z różnorodnymi innymi potrzebami, włączając w to osoby niedowidzące i niewidome, niedosłyszące i niesłyszące, osoby ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera), z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną dziecięcym porażeniem mózgowym.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?

Uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 3 lipca i to bez względu na to, czy przystąpili do niego w pierwszym, czy w drugim terminie.

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Arkusz egzaminacyjny z matematyki składa się z dwóch części: pierwsza zawiera zadania zamknięte, a druga - zadania otwarte. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za cały egzamin z matematyki wynosi 25, z czego 15 punktów można uzyskać za zadania zamknięte, a 10 punktów za zadania otwarte.

Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki uczniowie mogą używać długopisów lub piór z czarnym wkładem, lub atramentem oraz linijki. Jednak zabronione jest korzystanie z kalkulatora i telefonu komórkowego.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024: Wymagania i zagadnienia

Egzamin ósmoklasisty z matematyki w tym roku będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi ustalonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 roku. Jednak już od następnego roku egzamin ten będzie oparty na podstawie programowej kształcenia ogólnego zawartej w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku.

Ogólne wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty z matematyki CKE przedstawiła w swoim "Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019" oraz w Aneksie do niego. Wymagania te są następujące:

 • sprawność rachunkowa,
 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
 • rozumowanie i argumentacja.

CKE podała również szczegółowe wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty z matematyki. Są to:

 • liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym;
 • działania na liczbach naturalnych;
 • liczby całkowite;
 • ułamki zwykłe i dziesiętne;
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
 • obliczenia praktyczne;
 • potęgi o podstawach wymiernych;
 • pierwiastki;
 • tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi;
 • przekształcanie wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne i działania na nich;
 • obliczenia procentowe;
 • równania z jedną niewiadomą;
 • proporcjonalność prosta;
 • proste i odcinki;
 • kąty;
 • własności figur geometrycznych na płaszczyźnie;
 • wielokąty;
 • oś liczbowa, układ współrzędnych na płaszczyźnie;
 • geometria przestrzenna,
 • wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa;
 • odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej;
 • zadania tekstowe.