Resort kultury przekazał, że wszystkie spółki mediów publicznych oraz PAP zostały skutecznie postawione w stan likwidacji, co potwierdzają wpisy do KRS; jedynymi organami uprawnionymi do reprezentacji tych spółek są likwidatorzy.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odniosło się w ten sposób do informacji o tym, że sąd oddalił wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w radzie nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej.

W uzasadnieniu postanowienia z 5 kwietnia starszy referendarz sądowy Agnieszka Bilewicz wskazała, że stosownie do treści art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych; również art. 9 ust.1 kompetencje powołania rady nadzorczej powierza Radzie Mediów Narodowych.

Likwidator PAP Marek Błoński poinformował, że Polska Agencja Prasowa zaskarżyła orzeczenie referendarza sądowego. "Zaskarżenie odmowy wpisu powoduje utratę mocy postanowienia, które wydał referendarz" - dodał.

Zaskarżona przez PAP odmowa wpisu dotyczy zmian w radzie nadzorczej spółki. Sąd nie rozpatrywał kwestii wpisania do KRS zmian w zarządzie PAP. Wpisana została natomiast likwidacja spółki i osoba likwidatora.

Likwidacja mediów publicznych

W sobotę komunikat w tej sprawie wydało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Celem rozwiania wątpliwości Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako reprezentant Skarbu Państwa uprzejmie wyjaśnia, że wszystkie spółki mediów publicznych oraz Polska Agencja Prasowa, zostały skutecznie postawione w stan likwidacji, co jest potwierdzone wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego" - podało ministerstwo.

W komunikacie zaznaczono, że jedynymi organami uprawnionymi do reprezentacji spółek są likwidatorzy, którzy w odniesieniu do wszystkich 20 spółek zostali ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców KRS.

"Postanowienie referendarza sądowego z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie Polskiej Agencji Prasowej S.A. w likwidacji dotyczy jedynie rady nadzorczej. Zostało ono skutecznie zaskarżone do sądu, w konsekwencji czego straciło swoją moc do czasu finalnego rozstrzygnięcia przez skład sędziowski" - zaznaczył resort.

MKiDN podkreśliło, że uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki są ważne i obowiązujące do czasu ewentualnego prawomocnego uznania ich nieważności przez sąd.

"Dlatego Rada Nadzorcza PAP S.A. w likwidacji powołana 19 grudnia 2023 roku działa w pełni legalnie i wykonuje na co dzień swoje obowiązki. Podobnie jak likwidator Spółki, pan Marek Błoński" - zaznaczył resort kultury.

Poinformował także, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 18 kwietnia 2024 roku wydał trzy ważne orzeczenia w sprawie TVP SA w likwidacji. "Umorzył bowiem postępowania w sprawie wniosków panów Macieja Łopińskiego, Michała Adamczyka i Tomasza Owsińskiego o ich wpis do KRS jako członków zarządu TVP, uznając że wobec skutecznego otwarcia likwidacji i wpisania pana Daniela Gorgosza jako likwidatora Spółki, wszelki spór korporacyjny został zakończony" - podkreślono w komunikacie.