Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się obywatelskim projektem ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender" dotyczący wypowiedzenia tzw. konwencji stambulskiej i zobowiązania rządu do zainicjowania prac nad międzynarodową konwencją praw rodziny. Pod koniec stycznia br. premier Donald Tusk zdecydował o wycofaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją konwencji stambulskiej.

"Tak dla rodziny, nie dla gender"

Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się obywatelskim projektem ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender", który dotyczy wyrażenia zgody na wypowiedzenie przez Prezydenta RP tzw. konwencji stambulskiej oraz utworzenia Zespołu do spraw opracowania założeń międzynarodowej konwencji o prawach rodziny.

Projekt ten wpłynął do Sejmu w grudniu 2020 r.

W przygotowanie projektu zaangażowane były Chrześcijański Kongres Społeczny oraz Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Projekt ustawy zakłada wyrażenie zgody na wypowiedzenie Konwencji Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej).

Obywatelski projekt

Zgodnie z obywatelskim projektem ustawy miałby zostać powołany ponadto zespół do opracowania konwencji o prawach rodziny jako organ doradczy premiera.

Jego kadencja trwałaby trzy lata, zaś w jego skład mieliby wejść przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, sprawiedliwości, rodziny, a także m.in. reprezentanci organizacji pozarządowych i kościołów.

Do zadań zespołu należałoby opracowanie założeń międzynarodowej konwencji o prawach rodziny, a w szczególności określenie: praw małżonków, praw rodziców, praw dzieci oraz określenie środków służących przeciwdziałaniu i zapobiegniu przemocy domowej i przemocy godzącej w życie rodzinne.

Konwencja Rady Europy

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Konwencję podpisało 45 państw UE, ratyfikowały ją 34 kraje. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała w 2015 r.

Decyzja Tuska

Pod koniec stycznia br. premier Donald Tusk zdecydował o wycofaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją konwencji stambulskiej. Taki wniosek został złożony w lipcu 2020 r. przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. O zaprzestanie podważania autorytetu konwencji stambulskiej i zaniechania wszelkich prac zmierzających do jej wypowiedzenia przez Polskę wezwał wtedy rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.