Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: “Większość z wydatków Funduszu Kościelnego idzie na składki emerytalne i rentowe duchownych. Nie powinni oni być zostawieni samym sobie”.

Ksiądz też jest obywatelem

Szefowa MRPiPS jest członkiem niedawno powołanego Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. W rozmowie z "Super Expressem" podkreśliła, że aby zlikwidować ten fundusz, trzeba zlikwidować wydatki z niego.

Zauważyła, że większość z tych wydatków idzie na składki emerytalne i rentowe duchownych. "Duchowni, tak jak osoby świeckie, nie powinni być zostawione samym sobie" – zaznaczyła.

Dodała, że konstytucja daje nam prawo do zabezpieczenia społecznego. "Ktoś te koszty ponosić powinien. W naszej ocenie powinny być przeniesione na Kościoły i związki zawodowe" – przekazała.

Co zmieni się w Funduszu Kościelnym?

W Monitorze Polskim opublikowano zarządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Jego pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione Radzie Ministrów do 31 marca 2024 r.

Do zadań zespołu należy przeprowadzanie analiz i wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej. Kolejnym zadaniem zespołu jest przedstawienie propozycji działań, w tym legislacyjnych.

Czym jest Fundusz Kościelny? W roku 2024 na kościoły i związki wyznaniowe państwo wyda 257 mln zł

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Według pierwotnych założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i innych związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z przejętych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły, proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Obecnie z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały na terytorium Polski w 1950 r. i nie utraciły wówczas żadnych nieruchomości. Tych związków wyznaniowych jest 185.

W latach 2012-2013 trwały prace, które skończyły się przygotowaniem roboczego projektu i umowy między Konferencją Episkopatu Polski a rządem RP. Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych. Po czym prace przerwano i ich nie wznowiono.

W projekcie budżetu państwa na 2024 r. Fundusz Kościelny ma wynieść 257 mln zł.

Czytaj też: Rewolucyjne zmiany w obliczaniu emerytur. Ich wysokość poleci na łeb na szyję