Nadzwyczajna komisja ds. deregulacji omówiła i przyjęła w środę nowy projekt mający ograniczyć biurokrację. Proponowane zmiany obejmują m.in. obniżenie podatku VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23 proc. do 5 proc. czy zniesienie limitu czasowego na korzystanie z tzw. małego ZUS plus.

Podczas środowego posiedzenia Komisja Nadzwyczajna ds. deregulacji przyjęła projekt ustawy, która ma uprość część obowiązujących przepisów i procedur. Jak powiedział przewodniczący komisji Bartłomiej Wróblewski (PiS), jest to kolejny etap prac zespołu, który wcześniej opracował pierwszą ustawę o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych z dnia 26 stycznia 2023 r.

"Przedstawiony w środę projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz postulatom zgłaszanym m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Notarialną czy samorządowe kolegia odwoławcze" - wskazał Wróblewski. Ocenił, że proponowane zmiany mają charakter kompromisowy i starają się uwzględniać zarówno interes publiczny jak i prywatny, a także interesy różnych podmiotów. "Nadrzędnym celem ustawy jest konsekwentne poszerzanie wolności obywateli, w tym przedsiębiorców" - zaznaczył.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w 28 ustawach. Wśród proponowanych rozwiązań jest np. zniesienie nakazu zawierania umów leasingu w formie papierowej i zastąpienie jej dokumentem cyfrowym, obniżenie z 23 do 5 proc. podatku VAT na ubranka i buty dziecięce czy zniesienie trzyletniego limitu czasowego na płacenie tzw. małego ZUS plus przez przedsiębiorców osiągających przychód do 120 tys. zł rocznie.

Ponadto projekt przewiduje m.in. zwiększenie o 50 proc. limitu przychodów umożliwiających płacenie zryczałtowanego podatku dochodowego z 2 mln do 3 mln euro rocznie oraz podwyższenie progu przychodów uprawniających organizacje działające w sferze pożytku publicznego (np. Koła Gospodyń Wiejskich) do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Projektowane zmiany mają też umożliwić udział w polowaniach osobom od 15 roku życia, uprościć i skrócić procedury uzyskiwania pozwolenia na broń, czy umożliwić gminom częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy nie wytwarzają popiołów paleniskowych. Ponadto ma zostać przywrócona autonomia gmin w ustalaniu minimalnej liczby miejsc parkingowych realizowanych w ramach inwestycji mieszkaniowych.

Przewodniczący powiedział, że przyjęty przez komisję projekt zostanie wysłany do Sejmu, co będzie jednoznaczne z uruchomieniem procesu legislacyjnego. "Jestem przekonany, że wspólna praca nad tym projektem pozwoli na uchwalenie dobrej, służącej obywatelom i przedsiębiorcom ustawy" - wskazał. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ mk/