Senat poparł w czwartek nowelę ustawy o obligacjach wraz z zaproponowanymi do niej poprawkami. Jedna z nich zakłada wykreślenie możliwości kupna przez Agencję Rozwoju Przemysłu lub przez specjalną strefę ekonomiczną innej specjalnej strefy ekonomicznej.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Za nowelą z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Senat zaproponował m.in. wykreślenie z ustawy możliwości kupienia przez Agencję Rozwoju Przemysłu lub przez specjalną strefę ekonomiczną innej specjalnej strefy ekonomicznej. Senatorowie chcą też skreślenia zapisów pozwalających na zwiększenie limitu wydatków Narodowego Instytutu Wolności w tym roku o 8 mln zł do 239 mln zł z powodu zwiększenia puli środków dla tego instytutu.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi określa m.in. zasady emisji nowej kategorii obligacji, czyli kapitałowych, które mogą być emitowane przez banki, biura maklerskie towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracji. Te instrumenty mogą być wliczane do kapitałów własnych.

Obligacje te w momencie upadłości instytucji finansowej będą zaliczane do jej kapitałów własnych, ale jednocześnie będą się wiązać z większą dochodowością w stosunku do instrumentów finansowych już obecnych na rynku. Dlatego też nabywcami instrumentów będą mogły być wyłącznie podmioty profesjonalne, a minimalna wartość nominalna tych obligacji to 400 tys. zł.

Ustawa wprowadza też kolejny instrument, który może zostać użyty w sytuacji niedoborów kapitałowych w instytucjach finansowych – czyli pokrycie niedoborów kapitałowych poprzez zasilenie przez Skarb Państwa funduszy własnych.

W ustawie wprowadzono także procedurę resolution – czyli ratowania instytucji – na podobnych zasadach, jak obowiązujące w stosunku do banków, ale względem izb rozliczeniowych.

Nowe przepisy zmieniają także prawo dotyczące specjalnych stref ekonomicznych, aby możliwe było wejście kapitałowe jednego zarządzającego strefą do innego zarządzającego, co ma pozwolić na większe inwestycje na ich terenie.

Ustawa z poprawkami wraca do Sejmu. (PAP)

lgs/ pif/ mk/