Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, ustawę o badaniach klinicznych produktów leczniczych oraz ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Senat przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych.

• Sieć obejmie wszystkie nowotwory

Posłowie opowiedzieli się za tym, by wprowadzić te, dzięki którym świadczeniami opieki zdrowotnej mogłyby być objęte wszystkie nowotwory (nie tylko złośliwe). Zmodyfikowano w tym celu określenia „diagnostyka onkologiczna” i „leczenie onkologiczne”. Sejm poparł także poprawkę, która pozwala na to, by Krajowy Ośrodek Monitorujący nadzorował wytyczne dotyczące postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii oraz odpowiednich standardów organizacyjnych. Ustawa o KSO zakłada, że opiekę onkologiczną otrzyma każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania, a podmioty należące do tej sieci nie będą mogły świadczyć usług w ramach umowy z NFZ. Uruchomiona zostanie też krajowa infolinia onkologiczna. Nowelizacja teraz trafi do podpisu prezydenta.

MP

• Badania kliniczne uregulowane ustawą

Sejm przyjął ustawę o badaniach klinicznych produktów leczniczych, dzięki której w Polsce ma być łatwiej prowadzić prace badawcze. Za wydawanie pozwoleń na ich wszczynanie ma odpowiadać prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W treści ustawy określono także zadania, skład oraz tryb powoływania Naczelnej Komisji Bioetycznej działającej przy prezesie Agencji Badań Medycznych. Z wpłat sponsorów ma być finansowany Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, którym ma dysponować rzecznik praw pacjenta. Za prowadzenie eksperymentów nie będzie można pobierać opłat od uczestników badań. Zgodnie z ustawą kwalifikacja na szczepienie przeciwko grypie będzie odbywała się w aptekach, nie trzeba będzie w tym celu iść na wizytę u lekarza. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

MP

• Pacjenci zapłacą za półkolonie. Resort sportu przejmie pieniądze z NFZ

Sejm przyjął ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, która zakłada m.in. wprowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Odrzucono wszystkie poprawki zgłaszane przez opozycję i Naczelną Izbą Lekarską, która domagała się, by popełnienie ewentualnych pomyłek podczas procesu leczenia pacjentów nie było uznawane za przestępstwo.

Ustawa o jakości zakłada konieczność zgłaszania zdarzeń niepożądanych do systemu teleinformatycznego. W ramach Funduszu Wsparcia Kultury Fizycznej pieniądze należące do pacjentów mają być przeznaczone na wspólny program Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu. 50 mln zł ma być przekazane na wsparcie półkolonii dla 300 tys. dzieci i młodzieży. Nad ustawą będzie jeszcze pracował Senat.

MP

Senat przyjął

• Świadczenia dla rodzin mundurowych

Senat bez poprawek przyjął ustawę z 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. W myśl ustawy dzieciom mundurowego, małżonkowi i rodzicom przysługiwać będzie świadczenie od 50 do 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji. Zgodnie z przepisami przejściowymi pierwsza wypłata świadczeń nastąpi nie później niż w terminie trzech miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie. Wszystko wskazuje, że może to nastąpić już w lipcu. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta. ©℗

MRZ