Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął trzydniowe posiedzenie; zajmie się m.in. pilnym rządowym projektem ustawy zamrażającym ceny gazu w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Ponadto posłowie mają rozpatrzeć dwa projekty uchwał w sprawie uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm.

Na początku posiedzenia ślubowanie poselskie złożył Leszek Kowalczyk. Zastąpił on posła PiS Jerzego Bieleckiego, który złożył mandat. Zgodnie z wynikami wyborów parlamentarnych po złożeniu mandatu poselskiego przez Bieleckiego, jego miejsce powinien zająć obecny wojewoda lubelski Lech Sprawka. Sprawka poinformował jednak, że zrzekł się przysługującego mu pierwszeństwa do mandatu i pozostaje na stanowisku wojewody.

Następnie posłowie mają przystąpić do przeprowadzenia pierwszego czytania kolejnego poselskiego projektu ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na prezydenta, zarządzonych na 10 maja 2020 r. Projekt autorstwa posłów PiS zakłada, że nie wszczyna się postępowania "o czyn popełniony w czasie obowiązywania stanu epidemii" polegający na przekazaniu operatorowi pocztowemu spisu wyborców w związku z zarządzonymi wyborami na urząd prezydenta. Wszczęte postępowania zaś się umarza. Drugie czytanie zaplanowano na czwartek.

Kolejny punkt obrad to przeprowadzenie drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych. Będzie on też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub w regulaminie.

Sejm zajmie się też projektem nowelizacji kilku ustaw, w tym Kodeksu postępowania cywilnego, który rozszerza obowiązujące od blisko dwóch lat przepisy określane mianem tzw. ustawy antyprzemocowej. Obowiązująca już ustawa przewiduje odrębne, szybkie postępowania w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do tego mieszkania. Nowy projekt proponuje uzupełnienie tego narzędzia o trzy kolejne. Chodzi o zakaz zbliżania się do osoby, zakaz kontaktowania się przez telefon i środki komunikacji elektronicznej oraz zakaz wstępu w określone miejsca, np. miejsce pracy osoby dotkniętej przemocą.

Kolejny punkt obrad to przeprowadzenie drugiego czytania rządowego projektu noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest ograniczenie obowiązków administracyjnych i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Według resortu finansów najważniejszymi rozwiązaniami są uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w zakresie ewidencji, zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześc. Dotychczas zwolnienie to obowiązywać miało do końca 2022 r.

Posłowie mają tez pracować nad rządowym projektem ustawy o Funduszu Transformacji Śląska Spółce Akcyjnej. Przygotowany przez resort rozwoju i technologii fundusz o kapitale zakładowym do 500 mln zł ma realizować zapisy umowy społecznej z 2021 r. ws. transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów w regionie. Jak podaje KPRM, Fundusz Transformacji Śląska ma służyć skoordynowaniu zagospodarowania terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych, z transformacją woj. śląskiego. To zapis zgodny z umową społeczną z 28 maja 2021 r. dotyczącą transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie dwóch projektów uchwał ws. uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. 25 listopada do Sejmu wpłynął projekt uchwały posłów Lewicy "w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm". Natomiast we wtorek, posłowie PiS złożyli projekt uchwały "dotyczący uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm". Również we wtorek oba projekty uchwał skierowano do pierwszego czytania w komisji spraw zagranicznych.

W projekcie, pod którym podpisali się posłowie Lewicy, podkreślono, że "trwa bestialska i bezprawna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę". "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje Federację Rosyjską za państwo sponsorujące terroryzm i stosujące środki terroru. Pozytywnie ocenia przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w tej samej sprawie i oczekuje, że pozostałe instytucje unijne oraz państwa członkowskie podejmą wszystkie konieczne kroki w celu wykonania rezolucji. Federacja Rosyjska powinna być pod każdym względem odizolowana na arenie międzynarodowej" - głosi projekt uchwały autorstwa Lewicy.

W swoim projekcie posłowie PiS podkreślają, że "Sejm RP popiera wolną, niezależną i suwerenną Ukrainę w jej międzynarodowo uznanych granicach i apeluje do rosyjskich władz o natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych i wycofanie jednostek wojskowych z całego terytorium Ukrainy". "(Sejm) uznaje za terroryzm przemoc Rosji wobec ludności cywilnej popełnianą w dążeniu do celów politycznych oraz uznaje Rosję za państwowego sponsora terroryzmu i wzywa inne kraje o podobnych poglądach do wyrażenia tego samego stanowiska" - głosi projekt uchwały autorstwa PiS.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie 90. rocznicy Wielkiego Głodu w Ukrainie.

W czwartek Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie pilnego, rządowego projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Jak napisano w uzasadnieniu, projekt ustawy zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na zagwarantowaniu odbiorcom chronionym paliw gazowych oraz odbiorcom realizującym zadania z zakresu użyteczności publicznej objętych taryfą, ceny maksymalnej paliw gazowych oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na poziomie nie wyższym niż te stosowane w 2022 r.

Ponadto, projekt m.in. przyznaje odbiorcom chronionym paliw gazowych, refundacji za poniesione koszty podatku od towarów i usług. Projektowane rozwiązania zakładają utrzymanie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych, który służy zrekompensowaniu im skutków wprowadzenia ceny maksymalnej dla swoich odbiorców końcowych objętych taryfą; wprowadzenie funkcjonującego równolegle mechanizmu rekompensat dla operatorów systemu dystrybucyjnego paliw gazowych.

W piątek posłowie mają zdecydować o losie senackich poprawek i stanowisk do szeregu ustaw. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ ann/