Sejm znowelizował ustawę prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami, wprowadzając możliwość dofinansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD-ów) z budżetu województwa do 50% ich działalności.

Za nowelą, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, głosowało 228 posłów, 220 było przeciwnych, a czterech się wstrzymało.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego są samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi. Nadzór nad wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego sprawuje zarząd województwa. WORD prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Ze względu na fakt, że część WORD-ów zgłaszała problemy z bieżącym finansowaniem swoich zadań, nowela wprowadza możliwość przekazywania z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych do WORD, na realizację zadań publicznych.

Dotacje dla WORD mają być limitowane poprzez wprowadzenie ograniczenia ich wysokości do 50% kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją ww. zadań. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania ma określić sejmik województwa, w drodze uchwały, mając na względzie konieczność zapewnienia realizacji zadań publicznych oraz dostępność środków na ten cel w budżecie województwa.

Udzielenie dotacji ma następować na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka.

Nowela zakłada także, że warunki wynagrodzenia egzaminatorów określa sejmik województwa, w drodze uchwały, kierując się charakterem pracy wykonywanej przez egzaminatorów i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań. Warunki te nie mogą być mniej korzystne niż dotychczasowe warunki wynagrodzenia egzaminatorów.

Jak wskazano w uzasadnieniu, ze względu na wprowadzane regulacje dotyczące w szczególności możliwości przekazywania z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD-ów może mieć wpływ na sektor finansów publicznych. Skala tego wpływu jest jednak obecnie trudna do oszacowania.