Program "Laboratoria Przyszłości", uproszczone procedury awansu zawodowego czy wprowadzenie nowego przedmiotu historia i teraźniejszość - to jedne z inicjatyw zrealizowanych przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. To ogrom pracy całego ministerstwa - powiedział PAP szef resortu.

Podczas dwóch lat urzędowania szefa MEiN Przemysława Czarnka, oprócz projektów zrealizowanych w obszarze oświaty i wychowania, podjęto szereg działań w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego m.in. powołano Akademię Kopernikańską, opracowano Pakiet Wolności Akademickiej, nastąpił rozwój kierunków lekarskich oraz wsparcie uczelni w mniejszych ośrodkach - poinformował resort.

"To ogrom pracy całego połączonego ministerstwa, który przełożył się na mnóstwo efektów w postaci nowoczesnych programów, przedsięwzięć, inwestycji w nowoczesną oświatę i szkolnictwo wyższe. Dziękuję moim współpracownikom i wszystkim pracownikom ministerstwa" - powiedział PAP minister Czarnek.

MEiN podsumowało, że w ciągu 2 lat urzędowania ministra Czarnka na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w latach 2021-2022 przeznaczono 5,2 mld zł, z których wybudowano przedszkola, boiska, sale sportowe, rozbudowano i zmodernizowano szkoły, rozwinięto systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami.

W ramach inwestycji w cyfryzację edukacji, 300 mln zł przeznaczono na e-materiały edukacyjne, 1,9 mld zł na podłączenie szkół do szerokopasmowego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 367 mln zł na projekt "Zdalna Szkoła", 271 mln zł na sprzęt cyfrowy dla nauczycieli do nauki zdalnej, 100 mln zł na cyfrowe szkolenia dla nauczycieli oraz 130 mln zł na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie pandemii.

W ciągu 3 lat powstanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności, które będą prowadziły działalność edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną. Na realizację inicjatywy MEiN przeznaczy 1,4 mld zł.

Jak poinformowało MEiN w ramach zmiany w podstawie programowej, od września br. nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej – historia i teraźniejszość - zastąpił przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) i jest realizowany w wymiarze 3 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia. Edukacja dla bezpieczeństwa została uzupełniona o nowy obszar zagadnień związany z edukacją obronną, w tym ćwiczeniami strzeleckimi. Od 1 września przyszłego roku pojawi się nowy przedmiot biznes i zarządzanie, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości i ma pomóc uczniom w nabyciu kluczowych kompetencji oraz w rozwijaniu zdolności liderskich.

Od września uproszczone zostały procedury awansu zawodowego nauczycieli, a pensja nauczyciela w pierwszym roku pracy w szkole (nauczyciela stażysty) wzrosła ze 100 proc. do 120 proc. kwoty bazowej. W nowym roku szkolnym wzrosło też wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych dotychczas na stanowisku nauczyciela kontraktowego ze 111 proc. do 120 proc. kwoty bazowej.

W obecnym roku kalendarzowym subwencja zostanie zwiększona o 150 mln zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Spowoduje to, że w przyszłym roku kalendarzowym w budżecie znajdzie się o 600 mln zł więcej na pensje pracowników szkół wyższych. Dodatkowo, od maja ta pula zostanie zwiększona o 700 mln zł. Łącznie na podwyżki dla pracowników uczelni w bieżącym i przyszłym roku kalendarzowym MEiN przeznaczy prawie 1,5 mld zł.

Utworzone zostało nowe stanowisko pedagoga specjalnego, określono jego zadania i kwalifikacje. Na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych od września 2022 r. przeznaczono kwotę 520 mln zł. W roku 2023 będzie to ponad 1,5 mld zł, a w 2024 niemal 2,7 mld zł. Dzięki wprowadzonym zmianom możliwy będzie wzrost liczby specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. – z 22 tys. do 38 tys., od 1 września 2024 r. – do 51 tys.

W ciągu dwóch lat uruchomiono m.in. Laboratoria Przyszłości, w ramach których prawie 3 mln uczniów w blisko 15 tys. szkół korzysta z drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów czy sprzętu do nagrań zakupionych z programu. Jego budżet to 1 mld zł. Inne przedsięwzięcia to "Poznaj Polskę", Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności(SOWA), Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Aktywna Tablica, Program Wsparcia Edukacji czy Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne.

Jak poinformował resort, 180 mln zł przeznaczono na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej po powrocie uczniów do szkół po okresie nauki zdalnej w pandemii, a od początku wojny w Ukrainie do polskiego systemu oświaty zostało włączonych prawie 200 tys. dzieci i młodzieży.

W ramach szkolnictwa wyższego powstała Akademia Kopernikańska, która będzie realizować program obejmujący m.in.: finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie stypendiów kopernikańskich, grantów Mikołaja Kopernika, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie nagród kopernikańskich czy powoływanie ambasadorów Akademii Kopernikańskiej.

Minister Edukacji i Nauki wydał pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku "lekarskim" dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademii Mazowieckiej w Płocku i Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. W ubiegłym roku Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisały umowę na realizację kolejnej partii prac projektowych wysokotemperaturowego reaktora chłodzonego gazem.

Pełna lista najważniejszych działań podjętych przez szefa MEiN znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka (PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca