Na konieczność przedstawienia takiego dokumentu wskazuje projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Zgodnie z art. 29 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127) jednorazowe świadczenie dla rodzin, które ogrzewają domy lub mieszkania prądem, przysługuje co do zasady w wysokości 1 tys. zł, ale kwota ta może być podwyższona o 500 zł w przypadku, gdy jego zużycie w 2021 r. wynosiło więcej niż 5 MWh.
Informacja na temat dołączenia do wniosku rozliczenia dotyczącego zużycia energii elektrycznej za poprzedni rok została umieszczona w ramce na pierwszej stronie wniosku, który trzeba będzie złożyć, aby otrzymać dodatek.
Jak podkreśla Rządowe Centrum Legislacji w uwagach do projektu rozporządzenia, resort klimatu wprowadził w ten sposób nowy wymóg warunkujący uzyskanie dodatku w podwyższonej kwocie, który nie wynika z przepisów ustawy. Tymczasem ta kwestia powinna być uregulowana właśnie w akcie prawnym wyższego rzędu. Dodatkowo art. 32 ust. 4 ustawy, zawierający upoważnienie do wydania rozporządzenia, mówi jedynie o określeniu wzoru wniosku o wypłatę dodatku. W efekcie doszło też do wykroczenia poza zakres spraw wskazanych w przepisie delegującym do wydania tego aktu prawnego.
Reklama
Wzór wniosku o dodatek elektryczny, podobnie jak ten służący do ubiegania się o dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych, składa się z dwóch części. W pierwszej, poza podaniem podstawowych danych na temat wnioskodawcy i członków jego rodziny, trzeba zaznaczyć, czy głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, czy ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny.
Do tego elementu wniosku zastrzeżenia zgłosiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jego zdaniem użyte sformułowanie może wprowadzać w błąd potencjalnych beneficjentów dodatku elektrycznego przez utożsamianie ogrzewania elektrycznego wyłącznie z bojlerem elektrycznym. Dlatego resort proponuje zmianę brzmienia przepisów w taki sposób, aby wskazywały, że dodatek elektryczny się należy, gdy głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne inne niż pompa ciepła, np. bojler elektryczny, piec akumulacyjny.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego - WZÓR
pobierz plik
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia