Osoba, która będzie chciała otrzymać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, będzie musiała dołączyć do wniosku roczne rozliczenie potwierdzające, że zużycie prądu w jej gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, choć przepisy tego nie wymagają.

Na konieczność przedstawienia takiego dokumentu wskazuje projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Zgodnie z art. 29 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127) jednorazowe świadczenie dla rodzin, które ogrzewają domy lub mieszkania prądem, przysługuje co do zasady w wysokości 1 tys. zł, ale kwota ta może być podwyższona o 500 zł w przypadku, gdy jego zużycie w 2021 r. wynosiło więcej niż 5 MWh.
Informacja na temat dołączenia do wniosku rozliczenia dotyczącego zużycia energii elektrycznej za poprzedni rok została umieszczona w ramce na pierwszej stronie wniosku, który trzeba będzie złożyć, aby otrzymać dodatek.
Jak podkreśla Rządowe Centrum Legislacji w uwagach do projektu rozporządzenia, resort klimatu wprowadził w ten sposób nowy wymóg warunkujący uzyskanie dodatku w podwyższonej kwocie, który nie wynika z przepisów ustawy. Tymczasem ta kwestia powinna być uregulowana właśnie w akcie prawnym wyższego rzędu. Dodatkowo art. 32 ust. 4 ustawy, zawierający upoważnienie do wydania rozporządzenia, mówi jedynie o określeniu wzoru wniosku o wypłatę dodatku. W efekcie doszło też do wykroczenia poza zakres spraw wskazanych w przepisie delegującym do wydania tego aktu prawnego.
Wzór wniosku o dodatek elektryczny, podobnie jak ten służący do ubiegania się o dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych, składa się z dwóch części. W pierwszej, poza podaniem podstawowych danych na temat wnioskodawcy i członków jego rodziny, trzeba zaznaczyć, czy głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, czy ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny.
Do tego elementu wniosku zastrzeżenia zgłosiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jego zdaniem użyte sformułowanie może wprowadzać w błąd potencjalnych beneficjentów dodatku elektrycznego przez utożsamianie ogrzewania elektrycznego wyłącznie z bojlerem elektrycznym. Dlatego resort proponuje zmianę brzmienia przepisów w taki sposób, aby wskazywały, że dodatek elektryczny się należy, gdy głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne inne niż pompa ciepła, np. bojler elektryczny, piec akumulacyjny.
pdf icon Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego - WZÓR
pobierz plik
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia