26 proc. ze skontrolowanych przedsiębiorców nie informowało klientów, co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przy zakupie nowego - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej, o której w piątek poinformował UOKiK.

Jak poinformowano, kontrola objęła 1041 przedsiębiorców, a różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono u 271 z nich, czyli o 26 proc. Skontrolowano ponad to 6 tys. produktów, a zakwestionowano 410 z nich.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał, że Inspekcja Handlowa w 2021 r. przeprowadziła całoroczną kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Kontroli poddano również wybrane losowo produkty elektryczne i elektroniczne pod kątem prawidłowości ich oznakowania. Inspektorzy sprawdzali dystrybutorów tzn. podmioty udostępniające na rynku sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W raporcie Inspekcji Handlowej wskazano, że wszyscy kontrolowani deklarowali, że zgodnie z przepisami bezpłatnie przyjmują zużyty sprzęt. Jednak, jak zauważono, nie wszyscy wywiązywali się z nałożonych na nich obowiązków informacyjnych, tak istotnych z punktu widzenia konsumentów.

Kontrolerzy sprawdzili, m.in czy w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży, znajdowała się informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu, a także czy wskazano, że dystrybutor jest zobowiązany do: nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, nieodpłatnego przyjęcia (w placówkach o powierzchni powyżej 400 m kw. lub w ich pobliżu) zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu nowego sprzętu (w przypadku sprzętów, których każdy z wymiarów nie przekracza 25 cm).

"Nie wszyscy, zgodnie z wymaganiami, umieścili w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacje dla konsumentów o swoich obowiązkach w zakresie nieodpłatnego przyjęcia i odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Brak ww. informacji lub niepełne informacje stwierdzono u 207 kontrolowanych dystrybutorów" - wyjaśniono.

Inspekcja sprawdziła też umieszczenie w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czy taką informację umieszczono na stronie internetowej lub w formie komunikatu. Kontrola wykazała, że 159 przedsiębiorców nie umieściło takich informacji.

Kontrolerzy inspekcji sprawdzili także 6 tys. 31 urządzeń elektrycznych i elektronicznych sprawdzając przy tym, czy: sprzęt jest wprowadzany do obrotu przez podmiot wpisany do rejestru lub taki, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru; dystrybutor umieścił na produktach symbol selektywnego zbierania. Inspekcja sprawdziła również, czy do oferowanych produktów dołączono wymagane informacje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania oraz o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

W wyniku kontroli wydano 142 decyzje nakładające na przedsiębiorców kary w łącznej kwocie 758 tys. zł, a w 27 przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary stwierdzając znikomość naruszenia prawa.

Inspekcja Handlowa przypomina, że konsument, który kupił nowy sprzęt elektroniczny lub elektryczny ma prawo oddać sprzedawcy swój stary sprzęt, a sprzedawca ma obowiązek go przyjąć lub odebrać (jeśli zakup realizowany był z usługa dostawy). Warunkiem jest jednak, że sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co kupiony sprzęt.

Jak podkreślono, klient może też przynieść swój stary sprzęt do sklepu, bez konieczności kupienia w tym sklepie nowego – pod warunkiem, że żaden z wymiarów sprzętu nie przekracza 25 cm. Obowiązek przyjmowania takich odpadów dotyczy punktów sprzedaży sprzętu dla gospodarstw domowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m kw.

Inspekcja dodaje, że sprzedający sprzęt elektroniczny lub elektryczny musi umieścić w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacje o obowiązkach w zakresie przyjmowania zużytego sprzętu. W punkcie sprzedaży powinna znaleźć się informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu. Jeśli kupujemy przez internet, to informacja o punktach zbierania elektroodpadów musi się znaleźć na e-stronie sklepu.

Przypomniano ponadto, że na sprzętach elektrycznych i elektronicznych musi znaleźć się też informacja o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji. Na takim sprzęcie musi być też wyraźne i czytelne oznaczenie symbolem selektywnej zbiórki. (PAP)

autor: Michał Boroń