1 kwietnia tego roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wynosi ono nawet 400 zł miesięcznie i trafi bezpośrednio do placówki. Według szacunków MRiPS, w tym roku ze wsparcia może skorzystać około 110 tys. dzieci. Jak starać się dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Wyjaśniamy.

Dziecko w żłobku - dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku przysługuje dla rodziców tych dzieci, które nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego – czyli np. pierwszych i jedynych w rodzinie, a także młodszych lub starszych, niż przewiduje kryterium wieku. Dofinasowanie do pobytu dziecka w żłobku można otrzymać, jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Dziecko w żłobku - jaka kwota dofinansowania

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie – ale nie więcej, niż rodzic płaci za opiekę, z uwzględnieniem dotacji z budżetu gminy, środków unijnych i przyznanych przez podmiot prowadzący zniżek, ale bez wyżywienia. Jeżeli ta opłata wynosi mniej, to dofinansowanie również będzie odpowiednio mniejsze. Jeżeli więcej – wtedy wyniesie ona właśnie 400 zł.

Ważne. Opłata do pobytu dziecka w żłobku to miesięczna kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do tej kwoty nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Prawo do dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku - dochody

Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny.

Wniosek o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku w maju, wyrównanie od 1 stycznia

Chociaż dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku weszło w życie 1 kwietnia, to przysługuje z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku do końca maja tego roku.

Wniosek można złożyć od 1 kwietnia 2022 r. najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Uwaga. Jeżeli beneficjent pobiera na dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), nie może w tym czasie pobierać dofinansowania za pobyt tego dziecka w żłobku.

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, na które pobierane jest RKO, najwcześniej można otrzymać w 36 miesiącu życia dziecka, tj. po miesiącu, w którym beneficjent otrzymałby ostatnią wypłatę kapitału - jeżeli byłby on wypłacany w kwocie 500 zł miesięcznie.

Dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku drugiego dziecka

ZUS wyjaśnia, że można otrzymać dofinansowanie opłaty za pobyt drugiego dziecka u dziennego opiekuna do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Jeżeli beneficjent złoży na to dziecko wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, ZUS wypłaci dofinasowanie do miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przyzna prawo do kapitału.

Jeżeli na przykład w 10 miesiącu życia dziecka beneficjent złoży wniosek o dofinasowanie pobytu dziecka u dziennego opiekuna oraz wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (bo jest to drugie dziecko w rodzinie), to ZUS przyzna dofinansowanie do 11 miesiąca życia dziecka, a rodzinny kapitał opiekuńczy od miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesiąc życia.

Jeżeli dzieckiem opiekuje się niania

Dofinansowanie przysługuje tylko, jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna. Nie przysługuje jeżeli dzieckiem opiekuje się niania.

Ważne. Dzienny opiekun jest jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego. Zorganizowanie opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, tak jak np. w przypadku utworzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Opieka jest sprawowana w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców. Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne wybierają dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert.

Pobieranie rodzinnego kapitału opiekuńczego na drugie dziecko w rodzinie nie wyklucza złożenia wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku na inne dziecko w rodzinie.

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku - jak złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku i załączniki do wniosku można złożyć tylko elektronicznie. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, a matka lub ojciec dziecka, którzy mają numer PESEL, mogą również złożyć wniosek (DZ-R) przez:

  • portal Emp@tia,
  • swój bank, jeżeli uruchomił taką usługę.

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku - decyzja ZUS

ZUS nie będzie wydawał decyzji, jeżeli przyzna dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku. Informacja o tym, że zakład przyznał dofinansowanie będzie na profilu PUE ZUS wnioskodawcy. ZUS wyśle ją także mailem na adres podany we wniosku.

Informację o przyznaniu dofinansowania zostanie podana oddzielnie na każde dziecko. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

Mimo że zakład formalnie nie wyda decyzji od faktu odmowy dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku można odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia informacji. Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia.

Uwaga. ZUS przekaże dofinansowanie na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.