Posłowie w sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych na prośbę, by usprawnić prace nad projektem nie zgłaszali też wniosków mniejszości po odrzuceniu ich poprawek - mają je zgłosić jeszcze raz w drugim czytaniu w czwartek, by później jeszcze podczas tego posiedzenia głosował nad nimi Sejm.

Za całością projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw w zmienionej przez komisję wersji głosowało 31 posłów, przeciw była jedna osoba.

W debacie nad projektem proponowano m.in., by legalnie przebywający w Polsce Ukraińcy mogli pełnić funkcję rodziny zastępczej. Rząd był przeciw tej poprawce - wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podkreślił, że tak jak obywatele polscy mają oni taką możliwość, jeśli spełnią formalne wymogi.

Reklama

W kilku innych proponowanych rozwiązaniach zawierających uprawnienia dla uchodźców Szwed wskazał, że są one niepotrzebne, ponieważ wiele z nich stosuje się jak do polskich obywateli i nie trzeba tego dodawać do ustawowych zmian.

Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy wiceminister SWiA Paweł Szefernaker prosił, by nie zgłaszać też propozycji rozszerzających obecny projekt zmian. Zadeklarował, że podczas kolejnych prac będzie czas na dalej idące zmiany niż zaproponowane podczas tej nowelizacji i gwarantował, że taka dyskusja będzie.

Reklama

Posłowie wprowadzili do tekstu szereg zmian zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Sejmu, które wskazało zapisy redakcyjne i porządkujące.

Wśród merytorycznych zmian, które posłowie zdecydowali się m.in. dodać w nowelizacji znalazł się nowy artykuł skreślający w kodeksie postępowania cywilnego rozwiązanie przyjęte na czas pandemii Covid-19 dotyczące wstrzymania licytacji mieszkań, o co wnosiły samorządy i poparł resort spraw wewnętrznych i administracji.

Wykreślany przepis wstrzymuje obecnie - na czas zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu - przeprowadzanie licytacji "lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika".

Również wykreślony ma być przepis wstrzymujący egzekucję komorniczą wprowadzony na czas pandemii.

Posłowie zgodzili się też na zmianę przepisów, by samorządy mogły skorzystać dla pomocy uchodźcom ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i funduszu gromadzonego ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego.

Projekt nowelizacji specustawy pomocowej rząd przyjął we wtorek. Zmiany mają m.in. przyspieszyć rejestrację obywateli Ukrainy w systemie PESEL. W projekcie są też zapisy o dostarczaniu leków stronie ukraińskiej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, a także o tymczasowym dopuszczeniu lekarzy z Ukrainy do wykonywania zawodu w Polsce w celu udzielania pomocy medycznej obywatelom Ukrainy.

Projekt zakłada też wprowadzenie zapisów, które umożliwią finansowanie działań polskich służb na rzecz bezpieczeństwa uchodźców z Funduszu Pomocy. Zakłada ponadto, że w Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie Fundusz Gwarancji Kryzysowych. Projektowane przepisy przewidują, że w związku z wojną BGK będzie mógł udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów lub innych zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorców.

W projekcie nowelizacji znalazły się też rozwiązania dla obywateli Białorusi, którzy uciekli z Ukrainy do Polski przed wojną. Przewidują one m.in. wydawanie białoruskim uchodźcom z Ukrainy wiz humanitarnych w Polsce. Ustanowiony ma być też nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy na okres trzech lat po wygaśnięciu takiej wizy.

Oprócz marcowej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy nowelizacja ma zmienić też pojedyncze przepisy kilkunastu ustaw, m.in. o cudzoziemcach, o udzielaniu ochrony cudzoziemcom, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, Prawie bankowym, czy ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz pielęgniarki i położnej a nawet Prawie farmaceutycznym.

Zgodnie z projektem ustawa ma co do zasady wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia, z mocą od 24 lutego – gdy Rosja napadła na Ukrainę.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy po agresji Rosji na ten kraj Sejm przeprowadził w środę. Teraz - jeszcze w czwartek Sejm miałby przeprowadzić drugie czytanie i głosowanie nad całością zmian w ustawie.

Rząd po wprowadzeniu w życie tej nowelizacji chce poświęcić kolejne tygodnie na przygotowanie kolejnych zmian - w sprawach edukacji i przygotowania rozwiązań dla dzieci uchodźców przed najbliższym rokiem szkolnym - zapowiedział Szefernaker podczas sejmowych prac.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ jann/