Dofinansowanie dla potrzebujących w wysokości 250 zł na kupno telewizora lub 100 zł na kupno dekodera w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej - przewiduje projekt ustawy, którym we wtorek ma zająć się rząd.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Jak wyjaśniono w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, potrzeba przeprowadzenia nowelizacji tej ustawy powstała w związku z koniecznością doprecyzowania w zakresie ustalenia kręgu osób uprawnionych do uzyskania wsparcia państwa w związku z przyznawaniem świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego.

"Z uwagi na zapewnienie osobom uprawnionym możliwości realnego wyboru co do nabywanego sprzętu wprowadzono zróżnicowanie wysokości dofinansowania w zależności od tego, czy osoba ta zdecyduje się na zakup dekodera czy też telewizora. Zachodzi konieczność zabezpieczenia możliwości wykorzystywania programu dofinansowania przez podmioty oferujące obok sprzętu również usługę, tak aby pomoc adresowana była w rzeczywistości dla obywateli, nie zaś do podmiotów świadczących usługi" - podano w wykazie.

Jak wskazano, w projekcie doprecyzowano przesłanki przyznawania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego poprzez odwołanie do dwóch okoliczności: trudnej sytuacji materialnej gospodarstwa domowego oraz braku możliwości zakupu sprzętu bez zagrożenia dla zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych tego gospodarstwa.

"Oceniając, czy dane gospodarstwo jest uprawnione, należy brać pod uwagę wartość podstawowego odbiornika cyfrowego z wyświetlaczem obrazu (telewizora) lub bez takiego wyświetlacza (dekodera)" - poinformowano.

Projekt wprowadza zróżnicowaną wysokość świadczenia – 100 zł na dekoder i 250 zł na telewizor. "Takie rozróżnienie jest uzasadnione dużą rozbieżnością cenową między dekoderem a telewizorem i jednocześnie pozwoli na podejmowanie decyzji przez osoby uprawnione co do wyboru sprzętu jaki chcą zakupić" - uzasadniono.

W projekcie wykluczono także możliwość wystąpienia sytuacji, w której podmioty oferujące dekodery i usługi powiązane ze sobą ekonomicznie tak ustalają stosunek cen dekodera do wartości usługi, że choć formalnie świadczenie wykorzystywane jest na zakup urządzenia, to z ekonomicznego punktu widzenia stanowi ono dofinansowanie usługi.

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej 24 lutego 2022 r. Ustanawia ona świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych, będących w trudnej sytuacji materialnej, na zakup dekoderów lub odbiorników telewizyjnych, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, który zostanie wprowadzony w tym roku.

Wniosek o dopłatę, według noweli, będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej.

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. - będzie dotyczyć województw dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, trzeci etap - od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zaś czwarty, od 27 czerwca 2022 r. - województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku. Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu wiązać się będzie z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś