Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała w środę część senackich poprawek do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali m.in. poprawkę zmierzającą do przyznania każdemu uprawnionemu podatnikowi prawa do złożenia do płatnika wiążącego wniosku o niestosowanie czasowej zmiany zasad i trybu pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Pozytywną rekomendację otrzymały też trzy poprawki o charakterze redakcyjnym.

Spośród poprawek, które nie otrzymały pozytywnej rekomendacji, znalazła się taka, która zakłada, że przewidziana ustawą czasowa zmiana obowiązków płatnika w zakresie pobierania zaliczek na PIT od niektórych przychodów będzie obowiązywała od marca 2022 r., a nie od lutego, jak uchwalił Sejm.

W środę posłowie komisji finansów rozpatrywali proponowane przez Senat poprawki do zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Ustawa dokonuje zmian w trzech aktach prawnych. Zapisano w niej obniżenie podatku od kopalin, a dokładnie od wydobycia miedzi i srebra. Poza tym ustawa umożliwia zakładom zatrudniającym osoby niepełnosprawne i które prowadzą własne fundusze aktywności albo fundusze rehabilitacji uzyskiwane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie równej iloczynowi liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych i sumy równej 4 proc. najniższego wynagrodzenia.

Wreszcie trzecia zmiana, dotyczy przeniesienia do ustawy zapisów rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego kwestii rozliczeń podatkowych, w tym formularza PIT-2. Chodzi o to, aby podatnik mógł w dowolnym momencie składać PIT-2 (a nie przed pierwszą wypłatą w danym roku) i żeby pracodawca uwzględniał to w rozliczeniach.

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ skr/