Poprawienie jakości danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym m.in. poprzez integrację z Rejestrem PESEL - zakłada projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, który trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w I kwartale 2022 r.

Jak zaznaczono na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, realizacja projektu wpisuje się w strategię Sprawne Państwo 2020 oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Projekt, za którego opracowanie odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zakłada m.in. poprawienie jakości danych gromadzonych w KRK poprzez integrację z Rejestrem PESEL i oparcie przetwarzania danych na danych osobowych pobieranych z rejestru referencyjnego dla danych osobowych, jakim jest Rejestr PESEL.

Przepisy mają też uprościć proces gromadzenia i aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Karnym, co umożliwi - jak wskazano - "zmniejszenie liczby dokumentów źródłowych, które muszą być obsłużone przez pracowników Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego".

Dodano, że projektowana regulacja służy realizacji celu strategicznego Ministra Sprawiedliwości, jakim jest poprawa sprawności i zwiększenie spójności działania podmiotów strategii, "a także poprawa efektywności wydatkowania środków na obsługę i utrzymanie Krajowego Rejestru Karnego poprzez zautomatyzowanie/zoptymalizowanie procesów gromadzenia oraz udzielania informacji z Rejestru na wnioski osób fizycznych lub zapytania osób prawnych oraz organów administracji publicznej i sądownictwa".

Autorzy projektu wskazali też na optymalizację, a w szczególności automatyzację procesów gromadzenia i aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie dokumentów źródłowych nadsyłanych z: sądów, prokuratur, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, państw członkowskich UE.

Chodzi również o skrócenie czasu aktualizacji bazy danych Krajowego Rejestru Karnego oraz obniżenie kosztów związanych z pozyskiwaniem danych do celów statystycznych.

Założono także automatyzację/optymalizację procesów: generowania i przekazywania z urzędu danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym m.in.: do sądów, Komendy Głównej Policji, Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, państw EU oraz państw obcych.

Przepisy mają też doprecyzować powszechnie obowiązujące regulacje prawne, "które rodzą obecnie wątpliwości w zakresie ich praktycznego stosowania (okres przetwarzania danych w Rejestrze)". Położono w nim nacisk na otrzymywanie dokumentów źródłowych w postaci elektronicznej oraz na wydawanie zaświadczeń w postaci elektronicznej, ograniczenie przetwarzania dokumentacji w postaci nieelektronicznej.

Dodano, że celem regulacji jest implementacja "postanowień rozporządzenia PE i Rady (UE) 2019/816" - czyli przekazywanie do centralnej bazy obywateli państw trzecich skazanych na terytorium UE danych osobowych osób skazanych przez polskie sądy, w tym w szczególnych przypadkach odcisków palców oraz "dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/884".

Przepisy mają stworzyć ustawowe ramy prawne dla funkcjonowania nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK 2.0.), tworzonego w ramach projektu Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0), współfinansowanego ze środków unijnych.

Projekt ma być przyjęty przez rząd w I kwartale 2022 r