Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Trybunale Stanu, zgodnie z którą regulamin tego organu uchwalany będzie przez sam Trybunał, a nie - jak dotychczas - przez Sejm - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Treść noweli została zaproponowana przez Senat. Ustawę - nowelizującą przepisy, których brzmienie nie było zmieniane od 1982 r. - Sejm uchwalił pod koniec lipca. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów regulamin czynności Trybunału Stanu uchwala Sejm. Z kolei podpisana przez prezydenta nowela stanowi, że regulamin będzie uchwalany przez Trybunał Stanu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków.

Trybunał Stanu jest organem konstytucyjnym, którego rolą jest egzekwowanie odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych. Za naruszenie konstytucji lub ustawy odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą: prezydent, premier, członkowie Rady Ministrów, prezes NBP, NIK, członkowie KRRiT, osoby, którym premier powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. W określonym zakresie są to także posłowie i senatorowie.

Przewodniczącym Trybunału Stanu jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W skład Trybunału wchodzi ponadto dwóch wiceprzewodniczących i obecnie 16 członków wybieranych przez Sejm na czas kadencji spoza grona posłów i senatorów.

Przepisy mają wejść w życie trzy miesiące po ogłoszeniu.