Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała stołeczny ratusz i 10 instytucji kultury nadzorowanych przez miasto. We wszystkich tych instytucjach kultury stwierdzono nieprawidłowości o różnym charakterze i skali. Skierowano jedno zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa i 8 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Sformułowane też zostały dwa wnioski pokontrolne do prezydenta Warszawy: "wprowadzenie uregulowań wewnętrznych, umożliwiających rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych udzielonych instytucjom kultury w odniesieniu do faktycznie zrealizowanych przez nie wydatków w danym roku budżetowym oraz zwiększenie zakresu przedmiotowego kontroli i badań audytowych przeprowadzanych przez Miasto w instytucjach kultury o zagadnienia, których dotyczyły nieprawidłowości stwierdzone przez NIK".

"To była standardowa kontrola dotycząca wybranych losowo instytucji kultury. Zakończyła się w lutym 2021 roku. Również w lutym prezydent Warszawy podpisał Kodeks Dobrych Praktyk" - powiedziała Marzena Wojewódzka. Jak wyjaśniła "jest to dokument, który ujednolica procedury dotyczące prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej. Ułatwia współpracę biur z urzędami dzielnic i urzędów dzielnic z instytucjami kultury. Pozwala sprawniej i bardziej przejrzyście działać".

Reklama

Odnosząc się do wniosków NIK, Marzena Wojewódzka przekazała, że "jeśli będą stwierdzone nieprawidłowości w tych instytucjach kultury to na pewno będą wyciągane konsekwencje względem osób zarządzających".

Jak poinformowała NIK, "prezydent miasta powoływał dyrektorów instytucji kultury i ustalał wysokość ich wynagrodzeń oraz nagród rocznych zgodnie z przepisami prawa. Wysokość wynagrodzeń wynosiła w latach 2018-2019 od 6 120 zł do 17 034 zł brutto i nie przekraczała limitów ustalonych w ustawie kominowej. Nagrody roczne za 2018 r. w kwocie od 10 do 23 tys. zł przyznano dyrektorom siedmiu instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, które w tym roku uzyskały ujemne wyniki finansowe (strata w przedziale od 43 do 860 tys. zł). Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Biura Kultury, wynik finansowy jest tylko jednym z kryteriów oceny dyrektora podczas przyznawania nagrody rocznej i nie ma decydującego wpływu na jej przyznanie".

Ratusz zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej, przekazał instytucjom kultury środki w formie dotacji. "W 2018 roku było to prawie 488 mln zł, w 2019 r. – prawie 489 mln zł, a w pierwszym półroczu 2020 r. – prawie 251 mln zł" - informuje NIK.

Dotacje Miasta były dominującym źródłem finansowania miejskich instytucji kultury. W okresie objętym kontrolą stanowiły one średnio powyżej 61 procent przychodów tych instytucji, przy czym w przypadku bibliotek publicznych udział ten wynosił ok. 96 procent przychodów.