Większość poprawek Senatu do tzw. ustawy śmieciowej nie uzyskało w środę pozytywnych opinii sejmowych komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Chodzi o nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali m.in. poprawkę dotyczącą umieszczania na stronie internetowej urzędu gminy informacji o zamiarze ogłoszenia postępowania na zamówienie dotyczące odbioru odpadów. Pozytywnie zaopiniowane zostały też poprawki doprecyzowujące definicję "powierzchni użytkowej", która będzie dotyczyła wszystkich typów nieruchomości. Ponadto posłowie pozytywnie odnieśli się do poprawki doprecyzowującej regulację przejściową.

Senat zaproponował do noweli w sumie ponad 30 poprawek. Podczas posiedzenia komisji pozytywnej rekomendacji nie uzyskały poprawki dotyczące usunięcia przepisu nowelizacji ustanawiającego maksymalną stawkę za odpady, jaką gmina będzie mogła nałożyć na mieszkańców przy wyborze metody od zużytej wody, czy postulowana przez Senat zmiana polegająca na wykreśleniu przepisów umożliwiających gminom pokrycie części kosztów systemu odpadowego z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat śmieciowych.

Głównym celem nowelizacji jest ograniczenie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadowej w gminach.

Nowela zawiera przepisy mające zapewnić, że gminy w pierwszej kolejności mają przygotowywać do ponownego użycia i recyklingu odpady zebrane selektywnie oraz odpady powstające w procesie sortowania. Według resortu klimatu takie rozwiązanie powinno spowodować, że mniej śmieci trafi na wysypiska, co w konsekwencji również ograniczy koszty dla gmin.

Nowe przepisy wydłużą ponadto z roku do trzech lat możliwość składowania niektórych odpadów, co ma również pozwolić obniżyć koszty funkcjonowania systemu.

Ustawa da również możliwość wyłączenia się z systemu gminnego właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.