Celem nowelizacji jest wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Dyrektywa zmodyfikowała unijne ramy prawne, dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwiększająca transparentność przepływów finansowych dokonywanych w systemie finansowym.

Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności:

 • rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy o warunki wykonywania działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane;
 • rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych,
 • rozszerzenia zakresu rocznego sprawozdania przedstawianego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Prezesowi Rady Ministrów;
 • rozszerzenia zakresu krajowej oceny ryzyka;
 • rozszerzenia przypadków obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje zobowiązane;
 • rozszerzenia przypadków obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego;
 • rozszerzenia ustawy o przepisy dotyczące nadzoru nad instytucjami obowiązanymi w zakresie stosunków tych instytucji z państwami trzecimi wysokiego ryzyka;
 • rozszerzenia ustawy o przepisy chroniące pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • uzupełnienia przepisów dotyczących prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • uzupełnienia przepisów dotyczących udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 • uzupełnienia ustawy o przepisy dotyczące współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw członkowskich;
 • uzupełnienia ustawy o przepisy dotyczące działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych;
 • rozszerzenia czynów, za które instytucjom obowiązanym mogą być wymierzone kary administracyjne;
 • uzupełnienia słownika wyrażeń ustawowych oraz zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

Przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych (tj. bez obowiązku wpisu do rejestru) dostosują swoją działalność do nowych wymogów w terminie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, w tym w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Nowela wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. rozszerzenia zakresu gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej statystyk, uszczegółowienia zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Przepisy dotyczące m.in. mechanizmów weryfikacji danych oraz przepisy w zakresie działalności regulowanych na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych – wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekaże krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Komisji Europejskiej, państwom członkowskim oraz europejskim urzędom nadzoru, po akceptacji Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.