Wsparcie finansowe za miesiące trwania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego – zakłada m.in. poprawka do nowelizacji tzw. ustawy covidowej wspierającej m.in. zakłady aktywności zawodowej. Nowelizację w czwartek poparł Sejm.

Nowelizacja dotyczy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W głosowaniach Sejm przyjął niektóre poprawki Senatu. Dotyczyły one m.in. wsparcia finansowego za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego dla wykonujących przewozy autobusowe oraz operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z wyłączeniem komunikacji miejskiej.

Ponadto Sejm w głosowaniach przyjął kilka poprawek Senatu, precyzujących brzmienie ustawy.

W nowelizacji są m.in. rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej, będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Będzie istniała również możliwość otrzymania refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji wyłącznie wynagrodzenia).

W nowelizacji znalazły się też inne rozwiązania. W myśl jednego z nich osoby, które prowadzą podmioty pieczy zastępczej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą musiały dbać o współpracę z odpowiednimi służbami, a także zapewnić personelowi odpowiedni poziomu informacji o aktualnym stanie prawnym.

Będą musiały także monitorować stan zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i szybko reagować w razie prawdopodobieństwa wystąpienia braków w tym zakresie.

Nowela wprowadza też zmianę, która pozwoli zabezpieczyć świadczenie integracyjne dla tych uczestników centrów integracji społecznej, którzy objęci zostali kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Nowelizacja wprowadza zmiany w kilkunastu ustawach, m.in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o publicznej służbie krwi, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.