W poniedziałek w komisji administracji podczas pierwszego czytania projektu przygotowanego przez resort spraw wewnętrznych i administracji we współpracy z ministrem koordynatorem służb specjalnych, wprowadzono kilka poprawek legislacyjnych do tekstu projektowanej ustawy.

Poprzednio sprawy dotyczące bezpieczeństwa służby i jej higieny normowane były w rozporządzeniu. Trybunał Konstytucyjny przed rokiem orzekł, że tego rodzaju przepisy muszą być wpisane do ustawy, a nie do aktu niższego rzędu. Co do zasady w służbach mundurowych stosowane będą zasady zawarte w Kodeksie pracy, ale z wyłączeniami - z uwagi na specyfikę służby.

Przepisy, które poparły komisje dotyczą zasad służby w policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Określają one zasady wyznaczania osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny służby oraz nakładają obowiązek przestrzegania tych zasad przez funkcjonariuszy.

Reklama

W zmianie prawa zapisano m.in. kiedy funkcjonariusze - tak jak pracownicy - mogą powstrzymać się od wykonywania czynności służbowych, gdy warunki służby nie odpowiadają przepisom albo stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Teraz projekt trafi do drugiego czytania podczas plenarnych obrad Sejmu już podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia.

Projektowana ustawa ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu, ponieważ TK w swoim wyroku orzekł utratę mocy dotychczasowych zapisów na 3 grudnia 2016 r.(PAP)