Szefowie resortów rolnictwa Trójkąta Weimarskiego są zgodni, że walka z ASF wymaga wsparcia z UE - poinformowało MRiRW w piątkowym komunikacie poświęconym spotkaniu ministrów rolnictwa Polski, Niemiec i Francji w Le Mans.

Resort rolnictwa wyjaśnił, że na zaproszenie ministra rolnictwa Francji Stephane`a Le Foll`a do Le Mans przyjechał minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz minister ds. wyżywienia i rolnictwa Niemiec Christian Schmidt. Wskazano, że w konkluzjach rozmów przyjęte zostało wspólne oświadczenie szefów ministerstw rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego dotyczące trudnej sytuacji sektora wieprzowiny w związku z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń (ASF).

"Polska, Francja i Niemcy są zgodne co do tego, że afrykański pomór świń stanowi poważny problem dla unijnych rolników, w szczególności w Polsce oraz innych dotkniętych państwach. Doświadczenia z przeszłości wskazują, że walka z tą chorobą może być długotrwała i wymagać wielokierunkowych działań i znacznych nakładów finansowych" - napisano w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej MRiRW.

W dokumencie wskazano na niezwykle trudną sytuację producentów w strefach objętych restrykcjami, ale także coraz większą niepewność dla całego sektora wieprzowiny państwach UE dotkniętych ASF. Straty ponoszą producenci prosiąt oraz tuczników, w trudnej sytuacji są także ubojnie i przetwórcy w strefie objętej restrykcjami.

"Francja i Niemcy doceniają zaangażowanie Polski oraz pozostałych dotkniętych państw w podejmowaniu intensywnych, wielokierunkowych działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF w Unii Europejskiej. Wzywają Komisję do dalszego wspierania wysiłków tych państw i do rozważenia, uwzględniając ich własne środki, możliwego dodatkowego wsparcia finansowego działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się oraz efektywne ograniczenie skutków zaistniałej sytuacji i dalszego jej pogarszania się, do rekompensowania strat rolnikom i zakładom z tytułu wprowadzonych ograniczeń weterynaryjnych w wyznaczonych strefach. Wzywają Komisję do oceny marginesów związanych z niewykorzystanymi środkami budżetowymi, które mogłyby być przeznaczone na te działania" - napisano w oświadczeniu.

"Strony podkreślają konieczność wsparcia finansowego ze strony UE na rzecz Polski i innych dotkniętych państw w celu skutecznego poradzenia sobie ze skutkami wirusa ASF, a tym samym powstrzymania szerzenia się afrykańskiego pomoru świń w Unii Europejskiej. Ponadto, namawiają Komisję do wzmocnienia dialogu z państwami dotkniętymi spoza UE w celu zagwarantowania skutecznego zahamowania szerzenia się pomoru świń na ich terytorium" - dodano.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że wśród tematów poruszanych na spotkaniu znalazły się m.in. kwestie dotyczące: uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. omnibus), sytuacji rynkowej, negocjacji handlowych, podwyższenia pułapu pomocy de minimis oraz przygotowania konferencji klimatycznej COP22 i związanej z tym francuskiej inicjatywy 4/1000.

Zdaniem Polski, projekt uproszczenia zreformowanej WPR, dyskutowany obecnie w ramach prac Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), nadal wymaga uzupełnienia o kilka istotnych zmian, szczególnie w kierunku umożliwienia państwom członkowskim decydowania o zakresie mechanizmów WPR.

"Jednocześnie, aby w sposób efektywny realizować traktatowy cel Wspólnej Polityki Rolnej, jakim jest stabilizacja rynków rolnych, niezbędne są już dzisiaj decyzje dotyczące instrumentów rynkowych. Ministrowie byli zgodni, że na rynku mleka widać wprawdzie nieznaczną poprawę jednak rynek ten musi być stale monitorowany. Odnotowali również zaniepokojenie niektórych państw członkowskich odnośnie sytuacji na rynku wołowiny" - napisano.

W komunikacie wskazano, że minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel stwierdził, iż w odniesieniu do rynku zbóż, konieczne jest zwiększenie ochrony celnej tego rynku oraz urealnienie poziomu ceny interwencyjnej dla zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji tj. co najmniej 150 euro/t, po to, by system interwencji był skuteczny. Od kilku sezonów w sektorze zbóż obserwujemy stopniowe pogarszanie się koniunktury z uwagi na dużą podaż ziarna na rynku globalnym, niekorzystną sytuację cenową oraz preferencje w handlu przyznane m.in. Ukrainie.

"Z punktu widzenia Polski, istotny jest również problem zbyt niskich ilości owoców i warzyw przydzielonych Polsce do wycofania na podstawie projektowanych przepisów Komisji, które uruchomią mechanizm wsparcia dla sektora ogrodniczego w związku z rosyjskim embargo. Istnieje ryzyko, że redukcja podaży na takim poziomie nie pozwoli na ustabilizowanie sytuacji na rynkach owoców i warzyw, tradycyjnie eksportowanych do Federacji Rosyjskiej. W związku z tym, Polska wystąpi do KE o zwiększenie limitu, co uzyskało poparcie Ministrów Rolnictwa Francji i Niemiec" - napisano w komunikacie MRiRW.

Dodano, że dyskutując kwestie związane z negocjacjami handlowymi ministrowie podkreślili konieczność zapewnienia zasady wzajemności co do standardów bezpieczeństwa żywności w negocjowanych umowach handlowych.

"Ministrowie uzgodnili przygotowanie i przedłożenie wspólnego punktu w sprawach różnych na najbliższej Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwestii negocjacji handlowych z MERCOSUR, celem przeprowadzenia wymiany poglądów w tej kwestii" - podano w komunikacie. (PAP)