Marszałkowie województw zaapelowali o zwiększenia finansowania służby zdrowia, wskazując, że "wysokość obecnie obowiązujących umów kontraktowych pozostaje od kilku lat na tym samym poziomie i jest niedoszacowana".

"Według materiału przedstawionego przez ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła wzrost nakładów na ochronę zdrowia w odniesieniu do PKB jest planowany, ale niestety nie w przyszłym roku. Obecnie mamy nakłady sięgające 4,8 proc. PKB , a w planach na lata kolejne widzimy, że wprawdzie mają one wzrastać, ale od poziomu 4,3 proc. PKB. Łatwo więc zauważyć recesję i obliczyć, że mówimy o uszczupleniu systemu o 4 mld zł " - powiedział podczas obrad przewodniczący Konwentu marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zdaniem marszałków wprowadzone w czerwcu 2016 r. zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie współfinansowania świadczeń zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią naruszenie zasad równości wobec prawa oraz ochrony zdrowia, które zapewnia Konstytucja.

Reklama

"Przerzucenie odpowiedzialności finansowych na samorządy w razie niewystarczających środków przeznaczonych przez NFZ, powoduje rozmydlenie odpowiedzialności względem pacjentów za należytą jakość i dostępność usług" – czytamy w przyjętym stanowisku. Uczestnicy Konwentu ostrzegają, że województwa, powiaty i gminy o słabszej kondycji finansowej mogą rozpocząć likwidacje szpitali i ośrodków zdrowia na swoich terenach. Jednocześnie postulują, "aby stworzyć czytelny system finansowania świadczeń zdrowotnych".

"W obliczu narastających konfliktów pomiędzy partnerami społecznymi, których skutkiem mogą być strajki wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia, dostrzegamy konieczność podjęcia natychmiastowych działań mających na celu uporządkowanie systemu wynagradzania" – podkreślili we wspólnym stanowisku marszałkowie.

Zaapelowali także o równe traktowanie pielęgniarek i położnych. Marszałkowie zauważyli, że rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wprowadzenia podwyżek płac "odnosi się tylko do pielęgniarek i położnych, wykonujących świadczenia finansowane ze środków NFZ i nie obejmuje m.in. pielęgniarek zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy oraz innych grup pielęgniarek, których uposażenie nie jest finansowane ze środków NFZ".

Według marszałków "konieczne jest zapewnienie innego źródła finansowania podwyżek dla pielęgniarek i położonych niż środki pochodzące z NFZ".

Zwiększenie miejsc rezydenckich oraz limitów przyjęć na kierunkach lekarskich, a także tworzenie nowych wydziałów na uczelniach to postulaty, które zostały przyjęte przez uczestników Konwentu. W przyjętym stanowisku marszałkowie oczekują pilnych działań, które zatrzymają kadrę medyczną w Polsce.

Samorządowcy liczą również na zwiększenie świadczeń finansowych dla szpitali psychiatrycznych. Jak podkreślają stacjonarna opieka psychiatryczna od 7 lat nie odnotowała wzrostu taryfy świadczeń, personel jest nieodpowiednio wynagradzany, a baza lokalowa jest w złym stanie i wymaga modernizacji.

Marszałkowie zaproponowali również zmianę w ustawie zmierzającą do zwolnienia z opłat skarbowych instytucji kultury, szczególnie w poświadczaniu zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonywanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

Marszałek Geblewicz będzie gospodarzem kolejnych dwóch konwentów zaplanowanych w drugiej połowie 2016 r. We wrześniu samorządowcy spotkają się w Luboradzy, koło Połczyna-Zdroju, a w listopadzie w Kołobrzegu. (PAP)