KNF cofnęła Aforti Securities zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej


Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Aforti Securities SA (wcześniej Invista Dom Maklerski SA) w związku z istotnym i długotrwałym naruszeniem przez Aforti Securities przepisów prawa zawierających normy adekwatności kapitałowej, podał urząd.
"Przepisy nakładające na dom maklerski określone wymogi adekwatności kapitałowej stanowią kluczową sferę regulowania działalności domu maklerskiego. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu istotnym jest między innymi, aby podmioty nadzorowane posiadały odpowiednie kapitały, adekwatne pod względem ilości, jakości i alokacji do rodzajów ryzyka, na które są lub mogą być narażone. Celem wprowadzenia norm regulujących adekwatność kapitałową domów maklerskich było zapewnienie stabilności rynku finansowego. Podmioty niespełniające norm adekwatności kapitałowej stanowią poważne zagrożenie dla stabilności rynku i bezpieczeństwa obrotu" - czytamy w komunikacie.
W decyzji o cofnięciu zezwolenia KNF wyznaczyła termin zakończenia prowadzenia działalności maklerskiej przez Aforti Securities na 30 dni od dnia jej doręczenia. Termin ten upływa w dniu 30 czerwca 2016 r., podkreślono również.
Ponadto, Komisja określiła zakres czynności, które Aforti Securities może podejmować w ww. terminie, poza czynnościami niezbędnymi do zakończenia świadczenia usług maklerskich - KNF wskazała, że Aforti Securities może podejmować tylko te czynności, których niezwłoczne niewykonanie zagroziłoby terminowej wypłacie odsetek od obligacji lub wykupie obligacji przez ich emitentów.
"Komisja postanowiła o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Proces zakończenia działalności maklerskiej przez Aforti Securities jest na bieżąco nadzorowany przez KNF" - podsumowano w informacji.
(ISBnews)