Rząd przyjął aktualizację Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020" - poinformowało we wtorek CIR. Jednym z najważniejszych wyzwań ma być poprawa warunków dla prowadzenia biznesu.

Krajowe Programy Reform (KPR) to główne narzędzie realizacji na poziomie państw członkowskich unijnej strategii "Europa 2020". Strategia jest długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego UE do 2020 r., mającym przyczynić się do wzrostu zatrudnienia, poprawy produktywności i spójności społecznej. KPR co roku są aktualizowane. Przyjęty we wtorek KPR ma jeszcze w tym miesiącu trafić do Komisji Europejskiej.

"W KPR 2016/2017 przedstawiono część działań zawartych w +Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju+, przyjętym przez rząd 16 lutego br. Krajowy Program Reform odnosi się nie tylko do strategii +Europa 2020+, ale jest także ważnym elementem semestru europejskiego. W tym roku Komisja Europejska po raz pierwszy oczekuje, że kraje członkowskie w aktualizacji KPR przedstawią odpowiedź na kluczowe wyzwania, określone przez KE w sprawozdaniu krajowym dotyczącym każdego państwa członkowskiego" - głosi wtorkowy komunikat Centrum Informacyjnego Rządu.

Według CIR, dokument odpowiada m.in. na główne wyzwania gospodarczo-społeczne określone przez Komisję Europejską. Przedstawia ponadto główne działania podejmowane przez Polskę na rzecz realizacji celów krajowych strategii "Europa 2020".

"Dokument przedstawia również podejmowane przez Polskę działania na rzecz realizacji przyjętych przez Radę UE zaleceń dla Polski z lipca 2015 r., tzw. country specific recommendations (CSR) oraz zawiera ocenę zasadności tych zaleceń, do których rząd miał zastrzeżenia (chodzi np. o zalecenia w sprawie systemów emerytalnych)" - wyjaśniło CIR.

Ponadto, zaznaczono, KPR 2016/2017 uwzględnia też "priorytety zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2016 r. dotyczące oparcia polityki gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej na trzech głównych filarach: wzroście inwestycji, kontynuowaniu reform strukturalnych, odpowiedzialnej polityce budżetowej".

"Dlatego Krajowy Program Reform wspiera realizację inkluzywnego wzrostu gospodarczego, czyli sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy zachowaniu progu 3 proc. PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przy przygotowaniu dokumentu wzięto także pod uwagę rolę, jaką KPR odgrywa w realizacji unijnej polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020" - czytamy w komunikacie.

Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie - 2007-2013. Wówczas było to ok. 68 mld euro. (PAP)