Dekret głosi, że "w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, obrony prawa i swobód człowieka i obywatela" prezydent postanowił przekształcić wojska wewnętrzne MSW Rosji w wojska Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej.

Wojska Gwardii Narodowej będą wchodzić w skład Federalnej Służby Gwardii Narodowej. Służba ta - jak wynika z dekretu - będzie miała na celu "wypracowywanie i realizację polityki państwowej oraz normatywno-prawnych regulacji w sferze działalności wojsk Gwardii Narodowej", a także w sferze obrotu bronią, działalności prywatnych firm ochroniarskich i obrony pozaresortowej.

Dyrektor nowej Federalnej Służby będzie także naczelnym dowódcą Gwardii Narodowej. (pap)

Reklama