Obniżona opłata sądowa w sprawach o czynności bankowe ma przysługiwać konsumentom i rolnikom - stanowi nowela ustawy o opłatach sądowych w sprawach cywilnych. Sejm odrzucił w piątek poprawkę Senatu dodatkowo poszerzającą krąg osób uprawnionych do ulgi.

Zgodnie z przyjętą w lutym przez Sejm zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych "opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (...) dochodzone przez konsumenta albo osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych".

W nowelizacji, która trafi teraz do podpisu prezydenta, chodzi o zmianę jednego z artykułów tej ustawy, który został do niej wprowadzony przy wcześniejszej zmianie zapisów Prawa bankowego. Jak uzasadniano przepis ten spowodował "nieuzasadnione uprzywilejowanie strony dochodzącej roszczeń wynikających z czynności bankowych w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu albo przedmiotu zaskarżenia przekracza 20 tys. zł". "Strona postępowania cywilnego dochodząca roszczenia wynikającego z innego źródła niż czynność bankowa ponosi bowiem wyższe koszty sądowe" - wskazywano.

W zeszłym tygodniu Senat zaproponował dwie poprawki do noweli. Jedna z nich - o charakterze redakcyjnym - została w piątek przyjęta przez posłów.

W drugiej - odrzuconej przez Sejm - proponowano poszerzenie katalogu osób mogących skorzystać z obniżonej do tysiąca zł opłaty sądowej o osoby "osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacającej z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy".

Odrzucenie tej poprawki rekomendowała sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. "W przypadku tych przedsiębiorców jest różna sytuacja, są wśród nich osoby, które stać na uiszczenie opłaty według normalnej reguły" - wskazywał we wtorek na posiedzeniu komisji wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Dodawał, że przedsiębiorcy, których nie stać na taką opłatę, mogą natomiast być objęci "zwolnieniem od kosztów sądowych na zasadach uniwersalnych".

Rząd wskazywał, że celem nowelizacji jest doprowadzenie do stanu, w którym banki i inne podmioty korzystające dotychczas z obniżonej stosunkowej opłaty sądowej będą uiszczały opłaty według stawek ogólnych. Argumentował, że proponowane zmiany wyeliminują uprzywilejowanie banków i innych podmiotów uprawnionych do dokonywania czynności bankowych w zakresie ciężarów fiskalnych związanych z wnoszeniem pism do sądów w sprawach cywilnych.

Ustawa ma wejść w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że do postępowań wszczętych i niezakończonych (w danej instancji) przed dniem wejścia w życie tej ustawy, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.