Sejm uchwalił w piątek specustawę na Światowe Dni Młodzieży. Najważniejsza zmiana, jaką wprowadzano do niej na etapie prac parlamentarnych, to podział odpowiedzialności za zabezpieczenie ŚDM pomiędzy organizatorów, czyli stronę kościelną a wojewodę.

Posłowie przyjęli ustawę jednogłośnie.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przygotował rząd.

Specustawa ma ułatwić organizację ŚDM i papieskiej wizyty, zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe. Jest konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Najpoważniejsza poprawka, jaką na etapie prac parlamentarnych wprowadzono do projektu specustawy, to zmiana art. 4. Artykuł ten stanowił, że organizator ŚDM (czyli archidiecezja krakowska) opracowuje plan zapewnienia bezpieczeństwa podczas ŚDM i przedkłada go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nie później niż do 15 maja.

Posłowie uznali, że strona kościelna nie powinna odpowiadać za zabezpieczenie całego wydarzenia, ale należy tę odpowiedzialność podzielić pomiędzy organizatorów i wojewodę. Przyjęto zatem poprawkę, w myśl której plan zabezpieczenia opracowuje właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z organizatorem ŚDM i przedkłada go służbom oraz BOR (którego nie było w poprzednim brzmieniu tego przepisu). Jak argumentowano, koordynatorem całości działań jest wojewoda, a nie strona kościelna.

W Sejmie dodano też zapisy dotyczące transportu lotniczego papieża Franciszka do Rzymu. Stanowią one, że koszty tego transportu są pokrywane ze środków budżetu państwa z części będących w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wprowadzono też m.in. zmiany w artykule, który mówił o tym, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ustala wykaz dróg rekomendowanych dla uczestników ŚDM. Pierwotnie stanowił on, że plan ten będzie przedstawiany Pełnomocnikowi Rządu ds. Przygotowania ŚDM; komisja zdecydowała, że będzie on podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej GDDKiA.

Specustawa daje policji uprawnienia jak przy imprezach masowych; m.in. będzie mogła gromadzić dane osób zarejestrowanych jako uczestnicy ŚDM lub wolontariusze - także bez ich wiedzy i zgody. Funkcjonariusze będą z nich korzystać do końca sierpnia 2016 r.

Zabezpieczenie medyczne ŚDM zapewnić ma wojewoda małopolski. Przygotuje on stosowny plan, jego zadaniem będzie także powołanie sztabu zabezpieczenia medycznego do koordynacji działań jednostek medycznych, a także wskazanie innych zadań niemożliwych do przewidzenia w trakcie prac nad planem.

Założono, że zakupione na ŚDM środki łączności oraz specjalistyczne środki transportu, aparatura i sprzęt medyczny, po zakończeniu tego wydarzenia zostaną przekazane przez wojewodę – w uzgodnieniu z ministrem zdrowia – publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Koordynacją transportu kolejowego w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży zajmą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Ustawa przewiduje m.in. możliwość realizacji przewozów międzywojewódzkich przez koleje samorządowe oraz ułatwienia w zmienianiu rozkładów jazdy pociągów - zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł dokonać zmian nie częściej niż dwa razy w miesiącu, podając je do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

Specustawa umożliwia niestosowanie - w określonych przypadkach - zapisów ustawy Prawo o zamówieniach publicznych do zamówień na dostawy, usługi, lub roboty budowlane realizowanych w związku z organizacją ŚDM.