Najbliższe wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu odbędą się 25 października 2015 roku. Głosować będziemy od 7.00 do 21.00. Kto może brać udział w głosowaniu?

Podczas głosowania, które odbędzie się 25 października, prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ma obywatel Polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany z urzędu do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce.

źródło: PKW