Za wnioskiem o odrzucenie projektu było 42 posłów, 398 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Celem projektu ustawy jest m.in. utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Projekt zakłada, że Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będą zasilały składki płacone przez deweloperów:

- w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2%;

- w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2%;

Faktyczna wysokość stawki ma być określana w rozporządzeniu, co ma zapewnić elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Składka na Fundusz miałaby być odprowadzana przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

Zgodnie z projektem ustawy, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu. W projektowanych przepisach doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP.

W projekcie doprecyzowano zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP oraz przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.