"Z zadowoleniem witamy ten dokument Komisji Europejskiej, bo wskazuje on na znaczenie polityki rozszerzenia dla całej Unii i w tym kontekście bardzo dobrze wpisuje się w priorytet polskiej prezydencji: Europa korzystająca na otwartości" - powiedział w środę PAP rzecznik prezydencji Konrad Niklewicz.

"Dokument jest bardzo dobrą podstawą do dyskusji i podjęcia odpowiednich konkluzji na grudniowym posiedzeniu rady ds. ogólnych UE (ministrowie spraw europejskich UE - PAP) i jako prezydencja będziemy dążyć do rozsądnego konsensu w tej sprawie" - dodał rzecznik.

Komisja Europejska postanowiła w środę zarekomendować Serbię jako kraj kandydujący do członkostwa w UE, bowiem jej zdaniem Belgrad poczynił "satysfakcjonujące postępy" we wdrażaniu zarówno kryteriów politycznych jak i gospodarczych oraz dorobku prawnego UE. Ale KE nie określiła daty rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Jak wskazują unijni dyplomaci, przed otwarciem negocjacji KE domaga się m.in. poprawy stosunków Serbii z Kosowem. Belgrad do tej pory nie pogodził się ze stratą swojej serbskiej prowincji, która jednostronnie ogłosiła niepodległość w 2008 roku, i zerwał niedawno dialog z Prisztiną.

Także Niklewicz podkreślił przywiązanie prezydencji do "zasad warunkowości i wiarygodności procesu rozszerzenia UE" i opowiadanie się za pełną realizacją przez Serbię jasno zdefiniowanych kryteriów, w tym unormowania stosunków Serbii z Kosowem. Jednocześnie - zdaniem prezydencji - sam proces rozszerzania UE, w tym proces negocjacji akcesyjnych, jest bardzo silnym impulsem dla pojednania i budowy dobrosąsiedzkich stosunków na Bałkanach Zachodnich oraz reform w państwach aspirujących i kandydujących. "Z tego punktu widzenia proces rozszerzenia ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa UE" - podkreślił.

W przypadku Macedonii KE podkreśliła, że kraj ten jest gotowy na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych

Dla polskiej prezydencji przeforsowanie propozycji KE w Radzie UE, gdzie reprezentowane są rządy państw członkowskich, może być trudne z uwagi na opór niektórych krajów. Niemcy i Francja popierane przez Holandię podkreślają, że kluczowym warunkiem dla Serbii jest nie tylko wdrażanie reform i pełna współpraca z haskim Trybunałem ds. zbrodni w byłej Jugosławii, ale też postęp w dialogu z Kosowem i rozwiązanie serbskich równoległych struktur państwowych w Kosowie. Kraje te domagają się też zgody Belgradu na udział Kosowa w spotkaniach międzynarodowych, co dla władz serbskich jest nie do pomyślenia.

Równocześnie KE postanowiła otworzyć negocjacje akcesyjne z Czarnogórą, zalecając temu państwu podwojenie wysiłków w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Chce też reform w wielu obszarach, m.in. w rolnictwie, polityce społecznej i zatrudnienia oraz w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo żywności, sądownictwo, rybołówstwo i ochrona własności intelektualnej.

Także w tej sprawie prezydencja zdaje sobie sprawę, że zgoda wszystkich 27 krajów UE na otwarcie negocjacji może być trudna do uzyskania.

W przypadku Macedonii KE podkreśliła, że kraj ten jest gotowy na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Do tej pory blokuje to jednak Grecja, z powodu sporu o nazwę "Macedonia".

W ramach polityki rozszerzenia, celami polskiej prezydencji pozostają: wsparcie integracji państw Bałkanów Zachodnich, kontynuowanie negocjacji akcesyjnych z Turcją i Islandią oraz podpisanie wynegocjowanego już traktatu akcesyjnego Chorwacji, co ma nastąpić 19 grudnia w Warszawie.