Najlepsze oceny respondentów uzyskały telewizje i radio. Najbardziej popularny jest TVN, pozytywnie oceniany przez 83 proc. respondentów, telewizja publiczna uzyskała 82 proc. pozytywnych ocen, a Polsat 79 proc. Krytycznie o tych stacjach wypowiadało się odpowiednio: 6, 12 i 9 proc. respondentów; reszta nie miała opinii na ten temat.

Spośród stacji radiowych najlepsze notowania mają: Polskie Radio - 76 proc., RMF FM - 70 proc. i Radio ZET - 69 proc. Krytycznie o tych rozgłośniach wypowiadało się odpowiednio: 5 proc. o PR, i po 4 proc. respondentów o RMF FM i Radiu ZET.

Spośród mediów częściej krytycznie niż pozytywnie oceniana jest działalność Radia Maryja

Spośród mediów częściej krytycznie niż pozytywnie oceniana jest działalność Radia Maryja. Krytycznie ocenia ją 37 proc. respondentów, pozytywnie - 21 proc. Reszta nie ma na ten temat opinii.

Wśród służb największą popularnością cieszą się: policja i wojsko. Funkcjonowanie policji dobrze ocenia ponad dwie trzecie Polaków (69 proc.), natomiast źle - blisko jedna piąta (18 proc.). Najbardziej krytycznie o pracy policjantów wypowiadają się najmłodsi respondenci, w tym osoby studiujące i uczące się. Pół roku temu policję pozytywnie oceniało 71 proc. respondentów, negatywnie - 21 proc.

Niemal równie pozytywne oceny otrzymało wojsko; dobrze ocenia je 64 proc. respondentów, chociaż w porównaniu z sondażem sprzed pół roku odsetek ocen pozytywnych spadł o 6 pkt proc. Krytycznie wypowiadało się 8 proc. respondentów, czyli o 1 pkt proc. więcej.

Ponad połowa respondentów (56 proc.) pozytywnie ocenia działalność Kościoła katolickiego; krytycznie wypowiada się co trzeci respondent (32 proc.).

Aprobatę dla funkcjonowania TK deklaruje ponad dwie piąte ankietowanych

Aprobatę dla funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego deklaruje ponad dwie piąte ankietowanych (42 proc.), co dziewiąty (11 proc.) jest niezadowolony, a blisko połowa (47 proc.) nie ma na ten temat opinii.

Działalność Instytutu Pamięci Narodowej pozytywnie ocenia dwie piąte badanych (39 proc.). Oznacza to spadek pozytywnych ocen w porównaniu z sondażem sprzed pół roku o 3 pkt procentowe. Krytyczną ocenę ma jedna piąta (21 proc.). Z sondażu CBOS wynika, że pozytywnie prace IPN oceniają osoby do 44. roku życia, a także badani, deklarujący prawicową orientację polityczną.

Według sondażu CBOS pozytywną opinię o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich deklaruje 35 proc. respondentów, krytycznie ocenia ją - 14 proc. Najwyższa Izba Kontroli zyskała aprobatę blisko dwóch piątych ankietowanych Polaków (38 proc.), a krytyczne opinie 17 proc.

36 proc. respondentów pozytywnie ocenia pracę prokuratury

36 proc. respondentów pozytywnie ocenia pracę prokuratury, a 32 proc. uważa, że sądy działają dobrze. Krytyczne zdanie o funkcjonowaniu prokuratury ma 31 proc. ankietowanych, a o sądach - 41 proc.

Krytycznie oceniana jest działalność związków zawodowych; Solidarność krytycznie ocenia 34 proc., a OPZZ - 28 proc. Pozytywne opinie o tych związkach ma odpowiednio 29 proc. i 20 proc. respondentów.

O Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych krytycznie wypowiada się 48 proc. respondentów, pozytywnie zaś 36 proc. Korzystne opinie - jak podaje CBOS - przeważają wśród starszych respondentów (mających 45 lat i więcej), emerytów i najsłabiej wykształconych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 3-9 marca 2011 roku na próbie 950 mieszkańców Polski.