Sejm znowelizował w czwartek wieczorem ustawy: o autostradach płatnych, Krajowym Funduszu Drogowym (KFD) oraz o Narodowym Banku Polskim. Dzięki tym zmianom budżet państwa będzie mógł pożyczać KFD środki na budowę dróg w Polsce.

W głosowaniu wzięło udział 432 posłów. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 273 posłów, przeciw było 146, a wstrzymało się 13 osób. Nowelizacja ma pozwolić na szybszą i tańszą realizację programu budowy dróg krajowych na lata 2008-2012.

Nowelizacja precyzuje zasady i warunki emitowania obligacji - poręczanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa - które mają zasilać KFD. Zdaniem posłów PO, celem zmiany jest uproszczenie i ułatwienie emisji obligacji, a tym samym szybsze pozyskiwanie środków na budowę autostrad i dróg.

Przed głosowaniem poseł Bogusław Kowalski (PiS) pytał rząd, kiedy pojawią się instrumenty umożliwiające finansowanie inwestycji. Jerzy Polaczek (Polska XXI) pytał z kolei, dlaczego projekt nowelizacji uzyskał rekomendację Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), choć biuro analiz sejmowych stwierdziło, że jest niegodny z prawem europejskim.

Wiceminister infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz podkreśliła, że nowelizacja ma na celu usprawnienie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji drogowych. "Jeśli chodzi o realność spływania środków z (...) Krajowego Funduszu Drogowego, to pierwsza transza w wysokości 135 mln euro z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego wpłynie do KFD w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch. Następna kwota 600 mln zł z emisji obligacji wpłynie do KFD pod koniec sierpnia. (...) W tym roku ten instrument ma wygenerować 16 mld zł" - odpowiadała Kowalskiemu.

Przyznała, że opinia UKIE nt. ustawy jest pozytywna. "Natomiast oczywiście opinia, którą sygnuje biuro analiz sejmowych, może być odrębna. To są tylko opinie" - powiedziała.

Tryb emisji obligacji prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz KFD ma być zbliżony do tego, jaki stosuje się przy emisji skarbowych papierów wartościowych. W ten sposób - zdaniem posłów PO - zwiększa się ich atrakcyjność dla potencjalnych nabywców, bo papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa są zawsze bardziej bezpieczne i wiarygodne niż te, których emitentem jest inny podmiot, nawet jeśli są one gwarantowane przez Skarb Państwa.

Zmiana w nowelizacji dotycząca NBP polega na tym, że Bank będzie mógł organizować obrót nie tylko swoimi papierami (których jest emitentem) i papierami Skarbu Państwa, ale też tymi, które Skarb Państwa poręcza lub gwarantuje. Ta zmiana ma sprawić, że emisje będą bardziej skoordynowane, a to wykluczy negatywne skutki konkurowania między ministrem finansów a BGK w pozyskiwaniu środków na cele publiczne.