Badania na temat problemów związanych przy zatrudnianiu obcokrajowców przeprowadzono w ramach projektu pt. „Engage2Prevent”, zorganizowanego przez Śląski Oddział Straży Granicznej wspólnie ze stowarzyszeniem Alumni oraz we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, powiatowymi urzędami pracy i urzędami wojewódzkimi ze Śląska, Małopolski i Opolszczyzny.

Jak poinformował Szymon Mościcki, rzecznik komendanta ŚOSG, główną ideą projektu, w którym uczestniczyło 209 przedstawicieli pracodawców, było przede wszystkim przeszkolenie pracodawców w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty m.in. w Częstochowie, Bielsku-Białej, Opolu, Tychach oraz Krakowie, podczas której wymieniano doświadczenia w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Według wyników raportu, tylko 16,7 proc. badanych ocenia swoją wiedzę na temat zatrudniania obcokrajowców na poziomie co najmniej wystarczającym. Prawie połowa uważa, że ich wiedza jest na poziomie średnim, a pozostali oceniają ją jako niewystarczającą. Wśród tematów, które badani uznali za potrzebne i przydatne są: legalność zatrudnienia cudzoziemców (dokumenty i zakres prowadzonych kontroli); kontrola legalności zatrudnienia prowadzona przez Straż Graniczną (zakres kontroli, uprawnienia organów, najczęstsze błędy); procedury związane z uzyskaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom; uzyskanie przez pracodawców dokumentów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce (Urzędy Wojewódzkie).

Reklama

Prawie wszyscy badani zadeklarowali prymat legalnego zatrudniania nad podnoszeniem pensji pracowników zatrudnionych „na czarno”. Uczestnicy projektu postulowali także uproszczenie procedur zatrudniania obcokrajowców (zwłaszcza tych spoza UE). Ich zdaniem polskie przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców nie są czytelne w zadowalającym stopniu. Tylko 32 proc. badanych potwierdza, że przepisy są wystarczająco czytelne.

Przedsiębiorcy zwracali uwagę m.in. na różnice w interpretacji przepisów pomiędzy tym samymi urzędami w różnych częściach kraju oraz różnice w przepisach pomiędzy różnymi urzędami na tym samym terenie. Badani postulowali m.in. wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy, lub do 18 miesięcy w ciągu kolejnych 24 miesięcy oraz uelastycznienie procedur poprzez zwiększenie liczby miejsc na egzamin językowy na poziomie B1 wymagane do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE, skrócenie terminów ustawowych określających czas wydania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy do 7 dni, czy uproszczenie i usprawnienie procedur uznawania kwalifikacji i doświadczenia zawodowego nabytego poza terytorium RP. (PAP)

autor: Marek Szczepanik