Reklama

"W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284), zmieniającej między innymi ustawę z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012), zwanej dalej „ustawą”, zachodzi konieczność opracowania nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, którego wydanie stanowi realizację delegacji ustawowej wynikającej z art. 6 ust. 8 ustawy" - napisano.

Wcześniej organem takim był minister energii.

"Zgodnie z brzmieniem art. 67 ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, dokonano nowelizacji ustawy, która polegała między innymi na zmianie organu realizującego jej przepisy. Zadania i uprawnienia, które do tej pory były w kompetencji ministra właściwego do spraw energii, przejął minister właściwy do spraw aktywów państwowych. W obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. poz. 627), organem wyrażającym zgodę na powołanie i odwołanie pełnomocnika jest minister właściwy do spraw energii, który wyraża zgodę w porozumieniu z dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa" - wyjaśniono.

Jak dodano rozporządzenie wymaga dostosowania do znowelizowanej ustawy, przez zmianę organu mającego uprawnienia do wykonywania przepisów rozporządzenia. "Zgodnie ze znowelizowaną ustawą organem, który wyraża zgodę na powołanie i odwołanie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, jest minister właściwy do spraw aktywów państwowych" - dodano.

"Projekt nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej zakłada dostosowanie jego brzmienia do znowelizowanej ustawy, poprzez zmianę organu mającego uprawnienia do realizacji przepisów rozporządzenia, tj. zastąpienie wyrazów „minister właściwy do spraw energii” wyrazami „minister właściwy do spraw aktywów państwowych" - dodano i - jak wyjaśniono pozwoli to uniknąć wątpliwości, który z organów posiada kompetencje w zakresie wyrażania zgody na powoływanie i odwoływanie pełnomocników do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.

W porównaniu do obowiązującego rozporządzenia, w projekcie uwzględniono również określenie terminu, w jakim wyznaczony przez zarząd spółki kandydat powinien wyrazić zgodę na objęcie stanowiska pełnomocnika; zmianę rozpoczęcia biegu terminu, jaki ma zarząd spółki na sporządzenie i przesłanie wniosku o wyrażenie zgody na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika oraz zobowiązanie zarządu spółki do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych oraz dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa kopii uchwały dotyczącej odwołania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.(PAP)