Wprowadzenie od 9 do 29 listopada nauki zdalnej w klasach I-III szkół podstawowych oraz przedłużenie do 29 listopada nauki zdalnej dla starszych klas podstawówki i szkół średnich - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

Chodzi projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Opublikowano go na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Opatrzono go adnotacją: "skierowany do podpisu ministra".

Zgodnie z nim do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze tych szkół od 26 października nie maja zajęć stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada takim samym ograniczeniem zostają objęte klasy I-III szkoły podstawowej, również oni będą się uczyć zdalnie.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu jest uzasadniona potrzebą jak najszybszego zahamowania rozwoju epidemii COVID-19.

W dalszym ciągu ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych nie będzie dotyczyć szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Ja wyjaśniono, szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie oraz całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym.

Natomiast, w przypadku szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej - tak jak dotychczas o trybie nauczania decydować będzie dyrektor szkoły.

Utrzymany został również przepis zobowiązujący dyrektorów szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych, do zorganizowania nauczania w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z nowelą ograniczeniu ma ulec funkcjonowanie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. "W ORW nie funkcjonują szkoły, natomiast ośrodki te umożliwiają dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki" - czytamy w uzasadnieniu.

Jednocześnie w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego do potrzeb wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych będących wychowankami ORW, dopuszczona będzie możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie placówki. Zajęcia te będą mogły być mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości placówki, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji.

Dodatkowym zaproponowanym w projekcie rozwiązaniem jest możliwość organizacji w szkole konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum. Chodzi o konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego. Mają być one realizowane, z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W projekcie zaproponowano też przepis umożliwiający dyrektorowi szkoły, centrum lub placówki, udostępnienie pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, co pozwoli organizatorom na ich przeprowadzenie.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że poszczególne etapy tych zawodów wiedzy odbywają się w różnych terminach w okresie wrzesień – czerwiec. "Z tego względu nie występują sytuacje, iż w jednym momencie w danej szkole gromadzi się duża grupa uczniów. Zawody te są skierowane do wąskiej grupy wybitnie uzdolnionej młodzieży" - wyjaśniono.

Podano też, że chodzi danie szansy tym uczniom na rozwijanie potencjału i szczególnych umiejętności związanych z danym konkursem, turniejem lub olimpiadą. Przypomniano także, że tytuły laureata i finalisty olimpiady i turnieju oraz laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych (zwolnienie z poszczególnych części egzaminu), jak i w procesie rekrutacji (pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej albo do szkoły wyższej). "Dlatego też, przeprowadzenie tegorocznych edycji olimpiad, turniejów i konkursów pozwoli na zapewnienie ich uczestnikom równych szans w wymienionych powyżej działaniach w stosunku do laureatów i finalistów z lat poprzednich" - czytamy w uzasadnieniu. Dodano, że brak możliwości przeprowadzenia zaplanowanych na ten rok kalendarzowy poszczególnych etapów olimpiad, turniejów i konkursów całkowicie uniemożliwi ich przeprowadzenie w roku szkolnym 2020/2021.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją również w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada br. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Specjalnymi rozwiązaniami objęto uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dla tych uczniów w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w grupach, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Wprowadzono również możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo egzamin zawodowy. Podobnie jak w przypadku technikum, zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Zajęcia powinny być realizowane z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

Ograniczenie funkcjonowania szkół do 29 listopada br. dotyczy również zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców przez uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Tym samym uczniowie ci nadal będą zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

W przypadku praktyk zawodowych zaplanowanych do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia w dalszym ciągu będą one realizowane zdalnie, tj. w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Zaproponowano także przepis zobowiązujący szkoły podstawowe do zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej uczniom klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

"Obecnie, rodzice aktywni zawodowo, wykonują prace związane z koniecznością zapewnienia warunków bezpieczeństwa, leczenia, kontroli osób zakażonych, przebywających na kwarantannie, czy zagrożonych zakażeniem lub po przebytej już chorobie na COVID-19. W związku z narastającą liczbą chorych występuje potrzeba wsparcia państwa poprzez zwiększenie liczby personelu, zarówno medycznego, jak i pomocniczego oraz wolontariuszy (np. do pomocy osobom starszym). Zapewnienie opieki w szkolnej świetlicy dzieciom rodziców zaangażowanych bezpośrednio w walkę z pandemią, może znacząco wpłynąć na zwiększenie liczby pracowników chętnych do pracy" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian. Oznacza to, że podstawową formą ich funkcjonowania nadal będzie tryb stacjonarny, chyba, że zgodę na inną formę funkcjonowania (tryb mieszany - gdzie część dzieci ma zajęcia w placówce, a część zdanie, lub tryb całkowicie zdalny) wyrazi sanepid.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 9 listopada 2020 r.