Za ustawą o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych zagłosowało 413 posłów, przeciw było 11, wstrzymało się od głosu 28 posłów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, który przygotowali posłowie PiS, dotyczy "uregulowania zagadnień związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji, w tym uregulowania trybu wyznaczania przez Prezydenta RP terminu na zgłaszanie kandydatów na członków Rady oraz uprawnień klubów parlamentarnych i poselskich w tym zakresie".

Nowelizacja ustawy o Radzie Mediów Narodowych wprowadza procedurę związaną z powołaniem przez prezydenta RP członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji. Przepisy dotąd obowiązującej ustawy o RMN zakładały, że wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje w czterech przypadkach: śmierci członka Rady, zrzeczenia się przez niego funkcji, skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, złożenia przez niego niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, które zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zmiana, którą wprowadza nowelizacja ustawy, dotyczy art. 6 ust. 2. Artykuł ten po przyjęciu noweli brzmi następująco: "W przypadku odwołania członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie odwołania członka Rady".

Dodatkowo dodano ust. 2a, który zakłada, że w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, prezydent wyznacza termin na zgłoszenie kandydata nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie.

W nowelizacji dodano też ust. 4a, który głosi, że "jeżeli jest jedno wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na to miejsce przysługuje kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym".

W noweli wskazano, że "jeżeli klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia kandydatów, nie korzysta z tego prawa w wyznaczonym terminie, prawo to przechodzi na najliczniejszy z klubów opozycyjnych pominięty przy zastosowaniu tego przepisu". "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza temu klubowi opozycyjnemu termin 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie kandydata" - wyjaśniono.

W ustawie o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych zawarto również przepis, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia przed dniem wejścia w życie ustawy okoliczności związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie, prezydent nie później niż 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wyznacza klubom 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady Mediów Narodowych.

Ustawa ma wchodzić w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

Rada Mediów Narodowych, której pracami obecnie kieruje Krzysztof Czabański, jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej.(PAP)

autor: Grzegorz Janikowski